FAQ

10 tane türemiş sözcük?

Türemiş sözcük örnekleri nelerdir?

Örnekler

 1. şeker-lik.
 2. akıl-lı
 3. bil-gi-n.
 4. vatan-daş-lık.
 5. simit-çi.

Türemiş sözcükler nasıl bulunur?

Kök veya gövde halindeki kelimelere yapım ekleri eklenerek meydana gelen yeni kelimelere TÜREMİŞ KELİME denir. Kelimeler, sonlarına bazı ekler alarak değişik biçimlerde cümlede kullanılırlar. Aldıkları yapım ekleriyle yeni bir anlam kazanan sözcüklerdir. Kök halindeki sözcük isim, sıfat, fiil, zamir, zarf olabilir.

Türemiş sözcük nedir 6 sınıf?

En az bir yapım eki almış kelimelere türemiş kelimeler denir. Bu ekler kök ya da gövde kısmına gelebilir. Alınan ekler sonucunda kelimenin anlamı değişir. Örnek: Artık ben de ev-li bir insanım.

Basit ve türemiş sözcükler nelerdir?

 1. Basit Sözcük. Hiçbir yapım eki almamış sözcüktür. …
 2. Türemiş Sözcük. En az bir yapım eki almış sözcüktür. …
 3. Birleşik Sözcük. İki sözcüğün bir araya gelerek oluşturduğu yeni sözcüklerdir.
 4. Birleşik İsim. …
 5. Birleşik Sıfat. …
 6. Birleşik Fiil. …
 7. Yardımcı Fiille Yapılan Birleşik Fiil. …
 8. Bu ayrılık bize dert oldu. (

Ekmek TÜREMİŞ KELİME mi?

Eski Türkçe yazılı örneği bulunmayan *et- "yemek?" fiilinden +mAk sonekiyle türetilmiştir. Eski Türkçe fiil Eski Türkçe ötmek veya etmek sözcüğünden evrilmiştir. (NOT: Bu sözcük Moğolca ide- "yemek" fiili ile eş kökenlidir. )

Cümle kelimesi türemiş mi?

Arapça cml kökünden gelen cumlat جملة "1. bir şeyin tümü, bütün, bütünlük, tamlık, 2. gramerde önerme" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça camula جمل "tam ve bütün idi" fiilinin ismi merresidir.

Atkı TÜREMİŞ KELİME mi?

Türkçe at- fiilinden +gU sonekiyle türetilmiştir. at- maddesine bakınız.

Kitapçı türemiş kelime mi?

Ama “kitapçı” kelimesinin kökü “kitap” tır. Türkçe bir kelimenin kökü, tür bakımından ya isim ya da fiil köküdür.

Izlemek türemiş mi?

İzlemek; seyretmek manasında kullanılsa da asıl anlamı arkasından gitmek, tâkip etmek demektir. Sözcüğün kökü ayak izi ya da yara izi anlamlarına gelen iz- kökünden geliyor. “Yara”dan seyretmeye giden bir sözcük…

Terlik TÜREMİŞ KELİME mi?

Eski Türkçe ter sözcüğünden +lIk sonekiyle türetilmiştir.

Sevda TÜREMİŞ KELİME mi?

Türkçe "sev-" fiilinden türeme kelimeler: -sevecen -sevimli -sevgi -sevinç -seviş-(mek) -sevici -sevgili -sevi Ayrıca "sevda" da bu kökten değil, sevda Arapça bir kelime.

Kapı TÜREMİŞ KELİME midir?

Eski Türkçe kap- "bitişmek, yanyana gelmek" fiilinden +Ig sonekiyle türetilmiştir. kap- maddesine bakınız.

Çocuklar TÜREMİŞ KELİME mi?

"Çocuk" sözcüğü çoğul eki (-lar), "kedi" sözcüğü belirtme durumu eki (-i), "yol" sözcüğü bulunma durumu eki (-da), "bul-" eylemi miş’li geçmiş zaman kipi eki (-muş) ve üçüncü çoğul kişi eki (-lar) almıştır. En az bir yapım eki almış sözcüktür. Türemiş sözcükler çekim eki de alabilir.

Hayat TÜREMİŞ KELİME mi?

Arapça ḥyy/ḥyw kökünden gelen ḥayāat حياة "1. canlı olma, yaşama, 2. yaşam" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça ḥayya حيّ "canlı idi, yaşar idi" fiilinin masdarıdır.

Dünya kelimesi türemiş mi?

Dünya kelimesi, "yakın olmak" mânasına gelen dünüv kökünden türemiş "en yakın" anlamındaki ednâ kelimesinin müennesidir.

Islak türemiş kelime mi?

Cevap: Islak kelimesi yapım eki almamıştır.

Yıldız türemiş kelime midir?

Başka bir ifadeyle, yıldız, yıldırım, ışık, alev, yalın ve yalım ke limeleri «parlamak, aydınlatmak, ışık saçmak» gibi temel anlamı olan bir *ya- kökünden türemiştir.

Kimse türemiş kelime mi?

kimse – Nişanyan Sözlük. Orta Türkçe (sadece Kıpçak ve Oğuz lehçeleri) kimerse “kim ise” sözcüğünden evrilmiştir. Bu sözcük Eski Türkçe kim erse deyiminden evrilmiştir.

Sokak türemiş kelime midir?

Arapça zuḳāḳ زقاق "sokak, dar geçit" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Akatça aynı anlama gelen sūḳāḳu sözcüğünden alıntıdır. Bu sözcük Akatça sūḳu "sokak, özellikle çarşı sokağı, çarşıda belli malların satıldığı geçit" sözcüğünden türetilmiştir.

Çatal sözcüğü türemiş mi?

Türkçe çat- fiilinden +Al sonekiyle türetilmiştir.

Hanımeli birleşik mi yoksa türemiş mi?

Birleşik kelimeler en az iki sözcükten oluşur. Kelimelerden en az biri anlamını kaybetmişse veya kelimeler birleştiğinde ses düşmesi veya ses türemesine uğramışsa bitişik yazılırlar. Örneğin: yalıçapkını, affetmek, azletmek, sivrisinek, açıkgöz, hanımeli, alıvermek, vb.

Oku Türkçe mi?

oku- – Nişanyan Sözlük. Eski Türkçe okı- “çağırmak, seslenmek, (yazı) seslendirmek” fiilinden evrilmiştir.

Dolap türemiş kelime mi?

Hocam, dolap kelimesi do – lap diye hecelenir. Bu kelimenin türemiş olabilmesi için do diye bir anlamlı kelime ve lap diye bir yapım eki olması gerekirdi. Böyle birşey mümkün olmadığı için dolap kelimesi basit bir kelimedir.

Kumsal türemiş kelime mi?

"kumsal" sözcüğü, "kum-su", "kum gibi" anlamından, "-al" ekiyle genişletilmiş ve kökanlamdan mensubiyet yüklenerek, köke bağlı sıfat gibi kullanılmış, sonra da adlaşmıştır. "kumsal" gibi, "yoksul" sözcüğü de, aynı yolla "yok-su", "yok gibi" anlamından yararlanılarak, "-ıl" ekiyle genişletilmiştir.

Kaçak kelimesi basit mi türemiş mi?

Eski Türkçe kab sözcüğünden +çAk sonekiyle türetilmiştir. kap maddesine bakınız.

Yemek sözcüğü türemiş mi?

Eski Türkçe yé- fiilinden +mAk sonekiyle türetilmiştir.

Maybe you are interested in:

10 tane tür adı?

Related searches

 1. 10 tane basit kelime
 2. 10 tane kelime
 3. 10 tane türemiş cümle
 4. Basit türemiş birleşik kelimeler 10 tane örnek
 5. Türemiş kelimeler
 6. Basit kelimeler
 7. Türemiş sözcükler 20 Tane örnek
 8. 50 tane türemiş kelime

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu