Allah ın sıfatları nelerdir?

Allahın sıfatları nelerdir ve anlamları?

 1. 1- Kudret: Evreni yoktan var eden Allah’ın her şeye gücü yeter. …
 2. 2- Semi: O gizli konuşmaları ve fısıldaşmaları bile duyar.
 3. 3- Basar: Basar, gören demektir. …
 4. 4- Hayat: Allah’ın Hayy sıfatı ile aynı anlama gelir. …
 5. 5- Tekvin: Gördüğümüz ve göremediğimiz her şeyin yaratıcısı Allah’tır.
 6. 6- Kelam: …
 7. 7- İlim: …
 8. 8- İrade:

Allah’ın sıfatları kaçtır ve nelerdir?

Sizin için detaylı bir şekilde derledik. Subuti sıfatlar hayat, irade, semi, basar ve ilim olmak üzere beş tanedir. Zati sıfatlar ise sırasıyla şöyledir: Vücut, Beka, Kıdem, Muhâlefetün li’l-havâdis, Kıyâm bi-nefsihî ve Vahdaniyet. Açıklamaları İle Allah’ın Zati Sıfatları Nelerdir?

Zati ve subuti sıfatlar ne demektir?

zati-ve-subuti-sıfatlar-ne-demektir

Dinimize göre Allah’ın sıfatları zati ve subuti olarak ikiye ayrılır. Sadece Allahu Teala’da bulunan sıfatlar zati olarak nitelendirilir. Subuti sıfatlar ise varlığı kesin ve mutlak olan sıfatlar anlamına gelir. Bu nedenle Allah’ın isimlerinden biri Vacibu’l Vücud, yani zorunlu varlıktır.

Allahın kaç tane subuti sıfatı vardır?

Subuti sıfatlar; bilim, hayat, irade, basar, semi şeklinde toplamda 5 tanedir. Zati sıfatlar ise kıdem, vücut, beka, Muhalefetün li’l-havadis, Vahdaniyet ve kıyam bi-nefsihi olmak üzere 6 tanedir.

Allahin 14 sıfatı nelerdir?

allahin-14-sıfatı-nelerdir

Allah’ın subuti sıfatları şu şekildedir;

 1. Hayat.
 2. İlim.
 3. Sem.
 4. Basar.
 5. İradet.
 6. Kudret.
 7. Kelam.
 8. Tekvin.

Kıdem ne anlama gelir?

Sözlükte “varlığının üzerinden uzun zaman geçmek” anlamına gelen kıdem (kadâme) kelimesi, terim olarak “Allah’ın varlığının başlangıcı bulunmaması ve başkasına ihtiyaç duymaksızın mevcut olması” diye tanımlanır.

Sıfatlar kaça ayrılır?

Sıfatlar niteleme ve belirtme olmak üzere başlıca iki ana gruba ayrılırlar.

Allahın sıfatları kaça ayrılır?

Yüce Allah’ın sıfatları iki gruba ayrılır: Zâtî sıfatlar ve sübûtî sıfatlar. … Zâtî sıfatlar şunlardır:

 1. Vücûd: (Var olmasıdır). …
 2. Kıdem: (Ezelî olması, varlığının başlangıcı olmamasıdır). …
 3. Beka: (Varlığının sonu olmaması, ebedî olmasıdır). …
 4. Muhâlefetün li’l-havâdis: (Sonradan olan şeylere benzememesidir).

Allah’ın sıfatları nelerdir 10 sınıf?

Her sonradan olanın bir yaratıcıya ihtiyacı vardır. Allah’ın varlığı, zatının gereğidir, yani varlığı kendindendir. Allah’ın ezelî sıfatları: Hayat, ilim, semî’, basar, kudret, kelâm, irade ve meşiyyet, yaratma ve rızık vermedir.

Beka sıfatı ne anlama gelir?

Allah’ın varlığının sonsuzluğunu ifade eden kelâm terimi. Sözlükte “sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek” anlamına gelen bekā, terim olarak Allah Teâlâ’nın varlığına herhangi bir yokluğun gelemeyeceği (fenânın selbi) mânasını taşır; zıddı fenâdır.

Selbi sıfatlar ne demektir?

Selbî Sıfatlar. Allah’ı zâtına lâyık olmayan niteliklerden ve yarattıklarına benzemekten tenzih etmeyi gerektiren sıfatlar olup O’nun ne olmadığını ifade eder ve tenzihî olarak da anılır.

Semi sıfatı ne anlama gelir?

Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “işitmek, duymak, bir dileği kabul etmek, anlamak; duyurmak” mânalarındaki sem’ kökünden türeyen semî’ “işiten” demektir. Allah’a nisbet edildiğinde “işitilmeye konu teşkil eden her şeyi işiten” diye açıklanır.

Zati sıfat kaç tanedir?

Varlıkların sahip olduğu pek çok özellik kıyaslanamayacak kadar olağanüstülüklerle Allah’ta zaten vardır. İşte bu ortak yönlere sahip olan sıfatlara subuti sıfatlar denir. Allah’ın toplam sekiz tane sıfatı bu kategoridedir: Hayat: Allah aslında diri bir şekilde vardır.

Peygamber sıfatları nelerdir?

peygamber-sıfatları-nelerdir

İslam inancında peygamberlere esas olan toplamda 5 sıfat bulunmaktadır. Bu sıfatlar; emanet, ismet, fetanet, sıdk ve tebliğ olarak sıralanmaktadır.

Ilahi sıfatlar ne demek?

Sıfat-ı ilahiyye (es-sıfatül-ilahiyye), "Allah Teâlâ’nın sıfatları" veya "ilahi sıfatlar" demektir. Allah Teâlâ, kemal sıfatların hepsiyle muttasıf olup, bütün noksan sıfatlardan münezzeh ve berîdir. Mümkin olan şeyleri yaratıp yaratmamak, Yüce Allah hakkında caizdir.

Tekvin sıfatı ne anlama gelir?

Mâturîdîlere göre Tekvîn, Allah’ın zatı ile kaim ezeli bir sıfattır. Allah’ın diğer fiili sıfatlarını da ihtiva edecek şekilde “yok olanı, yokluktan varlığa çıkarma” anlamında Allah’ın yaratıcılığını ifade eder.

Allah’ın sıfatları ezeli mi?

Çünkü fiili de olsa Allah’ın bütün sıfatları ve isimleri ezelidir ve mekandan münezzehtir.

Allaha zat denir mi?

Allah’ın sıfatları zati ve subuti sıfatlar olmak üzere ikiye ayrılır. Subuti, varlığı zorunlu ve gerçekleşmesi kesin olan demektir. Zati kelimesi ise öz anlamına gelen ”Zat” sözcüğünden türetilmiştir. Bu kelime yalnızca Allah’a özgü olan ve başka hiçbir varlığa atfedilemeyecek nitelikler için kullanılır.

Vücud ne demek?

Sözlükte “var olmak, bulunmak; varlık” anlamındaki vücûd felsefe terimi olarak “bir şeyin zihinde ve zihnin dışında gerçek varlığa sahip olması” veya “bir şeyin aklî tahlil yoluyla belirlenen mahiyeti, zatı” diye tanımlanır.

Vahdaniyet sıfatının anlamı nedir?

Mâtürîdî, vahdâniyyet sıfatını “Allah’ın zâtı ve sıfatları başta olmak üzere hiçbir yönden dengi ve benzerinin bulunmaması” şeklinde açıklamıştır.

Maybe you are interested in:

doğal ışık kaynakları nelerdir?

Related searches

 1. allah’ın sıfatları 5. sınıf
 2. allah’ın zati sıfatları ve anlamları
 3. allah’ın sıfatları tyt
 4. allah’ın isimleri
 5. allah ın isim ve sıfatları
 6. allah’ın sıfatları tekvin
 7. allah’ın zati ve subuti sıfatları ve anlamları kısa
 8. allah’ın sıfatları 8. sınıf

Leave a Comment