FAQ

Allah ın subuti sıfatları?

Dinimize göre Allah’ın sıfatları zati ve subuti olarak ikiye ayrılır. Sadece Allahu Teala’da bulunan sıfatlar zati olarak nitelendirilir.

Allahın subuti sıfatları nelerdir?

Allah’ın subuti sıfatları şu şekildedir;

 1. Hayat.
 2. İlim.
 3. Sem.
 4. Basar.
 5. İradet.
 6. Kudret.
 7. Kelam.
 8. Tekvin.

Subuti sıfatlar nelerdir ve anlamları?

Sübûtî sıfatlar; hayat, ilim, semi, basar, irade, kudret, kelam ve tekvin olmak üzere sekiz tanedir.

 1. HAYAT. Hayat, Allah’ın diri ve hayat sahibi olması demektir. …
 2. İLİM. İlim, Allah’ın ilim sahibi olması demektir. …
 3. SEMİ Semî, Allah’ın, konuşulan sözleri, her sesi ve duaları işitmesi demektir. …
 4. BASAR. …
 5. İRADE. …
 6. KUDRET. …
 7. KELAM. …
 8. TEKVİN.

Zati ve subuti sıfatları nelerdir?

zati-ve-subuti-sıfatları-nelerdir

Subuti sıfatlar hayat, irade, semi, basar ve ilim olmak üzere beş tanedir. Zati sıfatlar ise sırasıyla şöyledir: Vücut, Beka, Kıdem, Muhâlefetün li’l-havâdis, Kıyâm bi-nefsihî ve Vahdaniyet.

Allah’ın subuti sıfatları basar nedir?

Allah’ın görme sıfatını ifade eden kelâm terimi. “Görmek, bilmek, sezmek; görme duyusu ve göz” mânalarına gelen basar, Cenâb-ı Hakk’ın görmeye konu olan şeyleri tam olarak idrak ettiğini ifade eden bir kemal sıfatıdır.

7 Allah’ın zâti ve subuti sıfatları arasındaki fark nedir?

Dinimize göre Allah’ın sıfatları zati ve subuti olarak ikiye ayrılır. Sadece Allahu Teala’da bulunan sıfatlar zati olarak nitelendirilir. Subuti sıfatlar ise varlığı kesin ve mutlak olan sıfatlar anlamına gelir.

Subutiyye ne demek?

Yüce Allah’ın zatının gereği olan ve bu zattan ayrılmayan, ezelî ve ebedî olan vâcib sıfatlar. Bu sıfatların hepsi Kur’an ayetleriyle sabit oldukları ve bu ayetlerden çıkarıldıkları için ve varlıkları Yüce Allah’ın zatında isbat edilmiş olduğu için, "sübutî sıfatlar" diye isimlendirilmişlerdir.

Allahın kaç tane subuti sıfatı vardır?

Subuti sıfatlar; bilim, hayat, irade, basar, semi şeklinde toplamda 5 tanedir. Zati sıfatlar ise kıdem, vücut, beka, Muhalefetün li’l-havadis, Vahdaniyet ve kıyam bi-nefsihi olmak üzere 6 tanedir.

Zati sıfatı ne demek?

Vahdaniyet: Allah birdir. – Allah’ın zati sıfatları anlamlarından da anlaşılacağı üzere, dış dünya ile yaratıklarla bir ilişkisi ve ortak paydası olmayan sıfatlardır. Mesela, Allah’ın bağımsız, kendinden başka vacibu’l-vücud olan varlığı gibi bir varlık yoktur.

Tekvin sıfatı neden subuti?

Âlemin yaratılmışlığı (hudusu) ve bir yaratıcıya olan ihtiyacı ortada olduğuna göre, Allah’ın tekvîn sıfatının var olması zorunludur. Mâturîdî Gelenek Tekvîn Sıfatını Allah’ın subuti sıfatlarından birisi olarak görmüştür ve O’nun yoktan yaratıcılığını ifade etmek için kullanmıştır.

Semi sıfatı ne anlama gelir?

Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “işitmek, duymak, bir dileği kabul etmek, anlamak; duyurmak” mânalarındaki sem’ kökünden türeyen semî’ “işiten” demektir. Allah’a nisbet edildiğinde “işitilmeye konu teşkil eden her şeyi işiten” diye açıklanır.

Subuti sıfatlar Semi ne demek?

subuti-sıfatlar-semi-ne-demek

Semî, Allah’ın, konuşulan sözleri, her sesi ve duaları işitmesi demektir. Allah, gizli veya âşikâr, iyi veya kötü insanların bütün konuşmalarını ve sözlerini hatta fısıltılarını bile işitir, dua ve niyazları duyar. Allah da insanlar da işitir.

Subuti sıfatlar kelâm ne demek?

Allah’a nisbet edilen sübûtî sıfatlardan biri. Sözlükte “maddî ve mânevî açıdan etkilemek, yaralamak” anlamındaki kelm kökünden masdar ismi olan kelâm “konuşma, söz söyleme, sözlü etkiyi algılama” mânasına gelir.

Sıfatı Subhaniye ne demek?

1. Vücud. Bulunma ve var olma mânâlarına gelen vücud, Cenâb-ı Hakk’a nisbeti itibarıyla Allah’ın zâtî ve nefsî bir sıfatı olup Zât-ı Hakk’ın varlığının kendinden olduğunu ifade eder.

Tenzihi sıfatlar nelerdir?

Bunlar vücûd, kıdem, beka, muhâlefetün lil-havâdis, kıyâm bi-nefsihî, vahdâniyetdir. Bu sıfatlar, Allah hakkında câiz olmayan mâna ve halleri bertaraf etmek için tedbir amaçlı konulmuş vasıflardır. Bu tenzihi sıfatlar iş ve icraat yapmazlar, onun için Allah’ın zât-ı akdesinin aynı kabul edilmişlerdir.

Zati sıfatların diğer ismi nedir?

Sadece Allah’ta bulunan sıfatlara zati adı verilir. Subuti kelimesinin sözlük anlamı mutlaktır ve Allah’ta bulunması zorunlu olan nitelikleri tanımlamak için kullanılır. Allah’ın isimlerine ise Esmaül Hüsna denir. Bu isimler 99 tanedir.

Allahın sıfatları kaça ayrılır ve nelerdir?

Yüce Allah’ın sıfatları iki gruba ayrılır: Zâtî sıfatlar ve sübûtî sıfatlar. … Zâtî sıfatlar şunlardır:

 1. Vücûd: (Var olmasıdır). …
 2. Kıdem: (Ezelî olması, varlığının başlangıcı olmamasıdır). …
 3. Beka: (Varlığının sonu olmaması, ebedî olmasıdır). …
 4. Muhâlefetün li’l-havâdis: (Sonradan olan şeylere benzememesidir).

Basit sıfatı ne demek?

basit-sıfatı-ne-demek

Basit Sıfatlar Herhangi bir yapım eki almamış ve başka bir kelimeyle birleşmemiş sıfatlardır. Kara gün, kırmızı gül, bol yemek, iri taş, iyi insan, son yolculuk, dost ülke, düz çizgi.

Sayı sıfatı ne demek?

Sayı sıfatı Varlıkların miktarını ifade eden sıfatlardır. Yazıyla, rakamla, yüzde ile veya kesirle gösterilebilirler: üç öğrenci, 1000 kişi, %3 zam.

Allah’ın vücud sıfatı nedir?

Dinî bir terim olarak vücûd, Allah’ın zihnin dışında gerçekliğinin bulunduğunu ve mevcudiyeti zorunlu bir varlık (vâcibü’l-vücûd) olduğunu belirtir. Allah’ın varlığı zâtının gereği yani kendindendir (bizâtihî/lizâtihî), O’nun dışındaki varlıkların mevcudiyeti ise kendileri dışındandır (bigayrihî/ligayrihî).

Alim ve kadir ne demek?

alim-ve-kadir-ne-demek

Alim, “Gizli açık, geçmiş, gelecek, her şeyi en ince detaylarına kadar bilen.” Allah’ın ismidir. Kadir, “Dilediğini dilediği gibi yaratmaya muktedir olan.” Allah’ın ismidir.

İlim ve semî ne demek?

Bunlar, "hayat, ilim, irade, kudret, sem’ (işitme), basar (görme), kelam ve tekvin (var etme)" sıfatlarıdır. Bu sıfatların hepsi ezelî, hepsi ebedî, hepsi sonsuz ve yine hepsi mutlaktır.

Kıdem sıfatı ne demektir?

Allah’a nisbet edilen selbî sıfatlardan biri. Sözlükte “varlığının üzerinden uzun zaman geçmek” anlamına gelen kıdem (kadâme) kelimesi, terim olarak “Allah’ın varlığının başlangıcı bulunmaması ve başkasına ihtiyaç duymaksızın mevcut olması” diye tanımlanır.

Allah’ın kudret sıfatı ne demek?

Allah’ın subûtî sıfatlarından biri. Allah’ın her şeyde etki ve tasarrufa kadir olması. Kudret bu manaya göre gücü yetmek demektir. Yaratıklarla ilgili olduğu zaman tesir eden ezeli bir sıfattır.

Maybe you are interested in:

deloday ne işe yarar?

Related searches

 1. allah’ın zati sıfatları ve anlamları
 2. allah’ın sıfatları anlamları
 3. allah’ın zati ve subuti sıfatları ve anlamları kısa
 4. allah’ın sıfatları tyt
 5. allah’ın isimleri
 6. subuti ne demek
 7. allah ın isim ve sıfatları
 8. allah’ın her şeyi bilmesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu