FAQ

Allah ın zati sıfatları?

Dinimize göre Allah’ın sıfatları zati ve subuti olarak ikiye ayrılır. Sadece Allahu Teala’da bulunan sıfatlar zati olarak nitelendirilir.

Zati sıfatlar nelerdir ve anlamları?

zati-sıfatlar-nelerdir-ve-anlamları

Zatî sıfatlar; vücut, kıdem, bekâ, vahdâniyet, muhâlefetün lilhavadis ve kıyambinefsihî olmak üzere altı tanedir. Vücut, Allah’ın vâr olması demektir. Allah vardır, varlığı kendiliğindendir, yani Allah yaratılmış değildir. Her şeyi O yaratmıştır, O olmasaydı hiçbir şey olmazdı.

Zati ve subuti sıfatların anlamı nelerdir?

Allah’ın sıfatları zati ve subuti sıfatlar olmak üzere ikiye ayrılır. Subuti, varlığı zorunlu ve gerçekleşmesi kesin olan demektir. Zati kelimesi ise öz anlamına gelen ”Zat” sözcüğünden türetilmiştir. Bu kelime yalnızca Allah’a özgü olan ve başka hiçbir varlığa atfedilemeyecek nitelikler için kullanılır.

Subuti sıfatları kaç tanedir?

Subuti sıfatlar; bilim, hayat, irade, basar, semi şeklinde toplamda 5 tanedir. Zati sıfatlar ise kıdem, vücut, beka, Muhalefetün li’l-havadis, Vahdaniyet ve kıyam bi-nefsihi olmak üzere 6 tanedir.

Sıfatı Zatiyye ne demek?

Yüce Allah’ın zatı için vacib olan, zorunlu olan sıfatlar. Bunlara sıfât-ı nefsiyye de denir. Diğer bir tabirle "zatî veya nefsî sıfatlar" da denilen bu sıfatlar, Yüce Allah’ın varlığını ve hakikatını anlayıp kavramada biz kullarına yardım eden sıfatlardır.

Kaç tane zati sıfatı vardır?

Sizin için detaylı bir şekilde derledik. Subuti sıfatlar hayat, irade, semi, basar ve ilim olmak üzere beş tanedir. Zati sıfatlar ise sırasıyla şöyledir: Vücut, Beka, Kıdem, Muhâlefetün li’l-havâdis, Kıyâm bi-nefsihî ve Vahdaniyet.

Semi ve basar ne anlama gelir?

– Semi = Allah’ın her şeyi işitmesi demektir. – Basar = Allah’ın her şeyi görmesi demektir.

Subuti sıfatları nedir?

subuti-sıfatları-nedir

Varlığı zorunlu olan ve kemal ifade eden sıfatlardır. Bu sıfatlar "Allah diridir, irade edendir, güç yetirendir…, hayat, irade ve kudret… sıfatları vardır" gibi müsbet (olumlu) ifadelerle Allah’ı tanıttığı için sübûtî sıfatlar adını almışlardır.

Selbi sıfatlar ne demektir?

Selbî Sıfatlar. Allah’ı zâtına lâyık olmayan niteliklerden ve yarattıklarına benzemekten tenzih etmeyi gerektiren sıfatlar olup O’nun ne olmadığını ifade eder ve tenzihî olarak da anılır.

Beka sıfatı ne anlama gelir?

Sözlükte “sebat ve devam etmek, kesintiye uğramadan geleceğe doğru sürüp gitmek” anlamına gelen bekā, terim olarak Allah Teâlâ’nın varlığına herhangi bir yokluğun gelemeyeceği (fenânın selbi) mânasını taşır; zıddı fenâdır.

Manevi sıfat ne demek?

1- Hayat: Allahu Teala diridir. 5- Kudret: Allah’ın kudreti sonsuzdur. 2- İlim: O Allah(c.c.) ilim sahibidir. 6- İrade: Evrende herşey O’nun iradesi ile olur. 3- İşitme: O Allah(c.c.) işitendir.

Ilahi sıfatlar ne demek?

İlâhî sıfatları ezelî ve hakikî olarak kabul eden ehlisünnetin geneline göre sıfatlar, Allah’ın zatı ile kaim olan ve O’nun zatının ne aynı ne de gayrı olan ezelî manalardır.

Allah tektir hangi sıfat?

1- Vücud: Vücud kelimesinin anlamı varlık demektir. Vücud sıfatı ise Allah’ın bir ve tek olduğu manasına gelir.

Sıfatı Zâtiyye ne demek?

sıfat-ı zatiyye / sıfat-ı zâtiyye Allahü teâlânın zâtında (kendisinde) bulunup diğer varlıklarda bulunmayan, yalnız Allahü teâlâya mahsûs sıfatları. Bu sıfatların sonradan yaratılan varlıklarla hiçbir sûrette bağlantıları yoktur.

Rihvet sıfatı ne demek?

Rihvet: Yumuşaklık ve gevşeklik anlamına gelir. Terim olarak harf sakin olduğunda sesin ve nefesin tamamen akması demektir.

Zatı ile kaim olan ne demek?

kendi kendine var olabilen; ayakta durabilen (mecazen).

Kıdem ve Beka ne demek?

2)KIDEM: Kıdem, Cenab-ı Hakk’ın varlığının başlangıcının bulunmadığını ve evvelinin asla olmadığından bahsetmektedir. 3)BEKA: Allahın Zati Sıfatlarından üçüncüsü olan Beka, yüce yaratıcının başlangıcının olmadığı gibi sonunun da olmadığından söz etmektedir.

Allah’ın sıfatları nelerdir 5 sınıf?

 1. Hayat. Allah’ın yaşadığını anlatan sıfattır. …
 2. İlim. Allah’ın her şeyi bilmesi, bilgisinin her şeye yetmesi anlamındaki sıfatıdır.
 3. Sem’ Allah’ın her şeyi duyması manasındaki sıfattır ve O’nun duyması yaratılmışların işitmesine benzemez.
 4. Basar. …
 5. İradet. …
 6. Kudret. …
 7. Kelam. …
 8. Tekvin.

Allah’ın sıfatları nelerdir TYT?

Allah Teâlâ’nın sıfatlarının hepsi ezelî ve ebedî sıfatlardır. O’nun sıfatlarının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah’ın sıfatları, yaratıkların sıfatlarına benzemez. … ALLAHIN SUBUTİ SIFATLARI NELERDİR?

 1. HAYAT: …
 2. İLİM: …
 3. SEMİ: …
 4. BASAR: …
 5. İRADE: …
 6. KUDRET: …
 7. KELAM: …
 8. TEKVİN:

Semih sıfatı nedir?

Allah’ın isimlerinden (esmâ-i hüsnâ) biri. Sözlükte “işitmek, duymak, bir dileği kabul etmek, anlamak; duyurmak” mânalarındaki sem’ kökünden türeyen semî’ “işiten” demektir. Allah’a nisbet edildiğinde “işitilmeye konu teşkil eden her şeyi işiten” diye açıklanır.

Tekvin sıfatı ne anlama gelir?

Mâturîdîlere göre Tekvîn, Allah’ın zatı ile kaim ezeli bir sıfattır. Allah’ın diğer fiili sıfatlarını da ihtiva edecek şekilde “yok olanı, yokluktan varlığa çıkarma” anlamında Allah’ın yaratıcılığını ifade eder.

Kudret ve tekvin ne demek?

– Tekvin, yapmak, yaratmak, inşa etmek manasına gelir. Kudret ise, yapabilme, yaratabilme, inşa edebilme gücü ve kuvveti demektir. Bir iş yapmak ile, onu yapabilme yetisi arasındaki fark açıktır.

Noksan sıfatlar ne demek?

Noksan kelimesi Türkçe’de "eksiklik" anlamına gelir. Arapça nḳṣ kökünden gelen nuḳṣān نقصان z "eksiklik" sözcüğünden alıntıdır. Arapça sözcük Arapça naḳaṣa نقص z "eksildi, eksik idi" fiilinin masdarıdır. Noksan kelimesi tarihte bilinen ilk kez "eksiklik" Saraylı Seyf, Gülistan Tercümesi (1391) eserinde yer almıştır.

Kelâm zati sıfat mı?

Allah Teâlâ’nın yüce zâtı ve sıfatları ezeli ve ebedi anlam yüklüdürler. Kelâm sıfatı da O’na nisbet edilen sübûtî sıfatlardan biri olarak önemli mana taşır.

Maybe you are interested in:

batı cephesi komutanı kim?

Related searches

 1. allah’ın zati sıfatları ve anlamları
 2. allah ın isim ve sıfatları
 3. allah’ın isimleri
 4. allah’ın sıfatları ve anlamları
 5. allah’ın zati ve subuti sıfatları ve anlamları kısa
 6. allah’ın sıfatları tyt
 7. subuti ne demek
 8. allah’ın her şeyi bilmesi

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Göz Atın
Kapalı
Başa dön tuşu