FAQ

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı unsurlarından birisi değildir?

Meslek hastalığı unsurları nelerdir?

MESLEK HASTALIĞININ UNSURLARI

 1. Sigortalının Bedensel veya Ruhsal Engellilik Durumuna Düşmesi.
 2. Geçici veya Sürekli Hastalık, Bedensel veya Ruhsal Engellilik Halinin Sigortalının Çalıştığı veya Yaptığı İşin Sonucu Olması Kanun kapsamında öngörülen diğer şartlardır.

Meslek hastalıkları nelerdir maddeler halinde?

Meslek Hastalıkları (örnekler)

 1. Akciğer ödemi, pnömoni, KOAH, akciğer kanseri.
 2. Erozyonlar, ülserler, kanamalar, karaciğer nekrozları, siroz, karaciğer kanseri.
 3. Kronik böbrek hastalıkları, mesane kanseri.
 4. Ekstrapiramidal bozukluklar, periferik nöropatiler.

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına ait bir özelliktir?

Bunlar arasında beslenme, bireysel duyarlılık veya varyasyonlar, kullanılan ilaçlar, sigara ve alkol alışkanlığı, şişmanlık vb sayılabilir.

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığının tanımıdır?

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve genel sağlık Sigortası Kanunu’nun 14. maddesine göre ise; Meslek hastalığı, sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleridir.

Meslek hastalıklarına neden olan faktörler nelerdir?

Fiziksel etkenler, kimyasal etkenler, biyolojik etkenler, psikolojik etkenler ve özensizlikten kaynaklanan etkenler meslek hastalığı sebepleridir. Çözücüler, gazlar ve ağır metaller kimyasal meslek hastalığı nedeni olarak gösterilebilir.

Meslek hastalığı grupları nelerdir?

 1. A Grubu: Kimyasal maddelerle olan.
 2. B Grubu: Mesleki cilt hastalıkları
 3. C Grubu: Pnömokonyozlar ve diğer.
 4. D Grubu: Mesleki Bulaşıcı Hastalıkları
 5. E Grubu: Fiziksel etkenlerle olan meslek.

Meslek hastalıklarının genel özellikleri nelerdir?

Meslek hastalıklarını, diğer hastalıklardan ayıran en önemli özelliği, ortaya çıkma nedeninin ‘üretim’den kaynaklanmış olmasıdır. 506 sayısı SSK Kanunu, meslek hastalığını, ‘Sigortalının çalıştırıldığı işin niteliğine göre, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli …

Meslek hastalığı kaç gruba ayrılır?

Meslek hastalıkları SSK Sağlık İşletmeleri Tüzüğüne göre beş ana gruba ayrılır: A- Kimyasal maddelerle oluşan meslek hastalıkları; kimyasal maddelerin yapısına göre 25 alt gruba ayrılır. B- Mesleki cilt hastalıkları; 2 gruba ayrılır. C- Pnömokonyozlar ve solunum sisteminin diğer hastalıkları; 9 alt gruba ayrılır.

Aşağıdakilerden hangileri meslek hastalığının tedavisindeki başlıca Ilkelerdendir?

So- nuç olarak meslek hastalıklarında tedavi yaklaşımları üç ilke halinde formüle edilebilir: • Hastanın iş yerinden uzaklaştırılması, • Spesifik tedavi (varsa), • Genel destekleyici tedavi. Meslek hastalıklarından tam olarak korunma müm- kündür.

Ilk kabul edilen meslek hastalığı nedir?

Meslek Hastalıklarının Tarihçesi: Hippokrates (M.Ö. 460- 377), ilk kez kurşunun zararlı etkileri üzerinde durmuş; kurşunun yolaçtığı saplanıcı biçimdeki karın ağrısından söz etmiştir. Aynı zamanda, kabızlık, felç ve görme bozuklukları ile kurşuna sunuk (maruz) kalma arasında ilişki bulunduğunu gözlemiştir.

Meslek hastalığı nedir nasıl tespit edilir?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa göre ise mesleki risklere maruziyet sonucu ortaya çıkan hastalığı ifade etmektedir. Meslek hastalığının tespiti: Sigortalının çalıştığı işten dolayı meslek hastalığına tutulduğunun; SGK tarafından yetkilendirilen hastane tarafından incelenerek raporlanması gerekir.

Iş sağlığı ve güvenliği meslek hastalıkları nelerdir?

Sigortalı olarak çalışan kişilerin yaptığı işin veya çalıştığı ortamın niteliğinden dolayı meydana gelen geçici veya kalıcı hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik halleri meslek hastalığı olarak tanımlanır. Meslek hastalıkları, tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden ortaya çıkarlar.

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıkları açısından işverenin yükümlülük süresini tanımlar?

Not: 5510 sayılı Kanuna göre meslek hastalığının işveren tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilmesindeki sürede 3 iş günüdür.

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarının kimyasal sebeplerinden biridir?

Kimyasal Kaynaklı Meslek Hastalıkları Bu grupta kurşun, civa, krom, kadmiyum, nikel gibi metaller; benzen, toluen , triklor etilen , hekzan gibi çözücüler, zehirli gazlar, pestisid maddeler, asitler ve alkaliler gibi çeşitli kimyasal etkenler bulunmaktadır .

Meslek hastalıklarına neden olabilecek etkenlerin insan vücuduna giriş yolları nelerdir?

Meslek Hastalıklarının Sınıflandırılması Meslek hastalığına neden olan etkenlerin vücuda başlıca giriş yolları: 1.Akciğerler (solunum) 2.Deri (emilim) 3.Ağız (sindirim) Yollarıdır.

Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan biyolojik etkenlerden biridir?

Tüberküloz, şarbon, brusellozis, parazit hastalıkları biyolojik nedenli meslek hastalıklarının en çok bilinen örnekleridir.

Meslek hastalığı nasıl sınıflandırılır?

A grubu meslek hastalıkları: Kimyasal kaynaklı meslek hastalıkları. B grubu meslek hastalıkları: Cilt kanseri ve kanserli olmayan cilt hastalıkları. C grubu meslek hastalıkları: Pnömokonyoz ve diğer solunum sistemi meslek hastalıkları. D grubu meslek hastalıkları: Mesleki enfeksiyon hastalıkları.

Aşağıdakilerden hangisi mesleki bulaşıcı hastalıklardan biridir?

Pek çok etkenle ortaya çıkan mesleki bulaşıcı hastalıklar listesinde bruselloz, tetanoz, şarbon salmonella infeksiyonu, weill hastalığı, kuduz, ornithozlar, psittakoz, renkküren ateş, şap hastalığı, çiçek, q humması, leke humması, ekinokok humması, ruam gibi hastalıklar bulunmaktadır.

Meslek hastalığı olunca ne olur?

Meslek hastalığına yakalanan işçi, işvereni aleyhine iş mahkemelerinde maddi ve manevi tazminat davası açabilir. Davanın dayanağı, meslek hastalığı hastanesinden alınmış meslek hastalığı raporudur. Rapordan sonra işçinin meslekte kazanma kaybı oranı yüzde üzerinden yine ilgili hastane tarafından belirlenir.

Related searches

 1. Sesli sinyallerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
 2. İş kazası ve meslek hastalığı Tanımı tam olarak hangi Kanunda yer alır
 3. 6331 sayılı İSG Kanununa göre meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir
 4. İşyerlerinde uygulanacak hastalıktan korunma yöntemleri hakkında yanlış olan hangisidir
 5. Ülkemizde iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin istatistiklere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button