Fıkra türleri nelerdir?

Fıkra yazı türü nedir?

Köşe yazısı veya fıkra; bir yazarın ve köşe yazarı’nın herhangi bir konu veya günlük olaylar hakkındaki görüşlerini, düşüncelerini ayrıntılara inmeden anlattığı gazete ve dergilerde yayımlanan kısa fikir yazılarının genel adıdır.

Fıkra türünün özellikleri nelerdir?

Fıkranın özellikleri şunlardır: Köşe yazısı olan fıkralarda yazar, gündelik olayları özel bir görüşle, güzel bir üslupla, hiç kanıtlama gereği duymadan her gün kaleme alır. Düşünceleri hiçbir kalıba bağlı kalmadan serbestçe ortaya koyar. Ele aldığı konu üzerinde bir kamuoyu oluşturmayı amaçlar.

Fıkra türü ile ilgili bilgiler nelerdir?

Eğlenceli ve güldüren bir yapısı olması ile beraber, aynı zamanda belli başlı bazı özellikleri ve türü bulunduğunu söylemek mümkün. Fıkra Nedir? Nükteli ve güldürücü kısa hikayelere fıkra denir. Özlü bir anlatımı üzerinden latife yapılmak suretiyle, belli bir konu insanları eğlendirmek amaçlı anlatılır.

4 sınıf fıkra nedir?

Fıkra, yazarın belirli bir konuda anlayışını, görüşünü ya da düşüncelerini kanıtlama zorunluluğu olmadan, eğlenceli ve hoş bir üslup ile yazdığı kısa fikir yazılarıdır.

Fıkranın diğer adı nedir?

Fıkra, latife, nükte veya nekre, özlü bir anlatımı olan, nükteli ve güldürücü kısa hikâye. Nasreddin Hoca fıkraları, Karadeniz fıkraları ve Bektaşi fıkraları bunlara örnektir. Hikâye şeklinde olmayan güldürücü sözlere espri veya nükte denir.

Metin türleri nelerdir?

Olay, düşünce ve bildirim yazıları olarak üçe ayrılıyorlar. Olay yazılarında öne çıkan yazı türleri ise, hikâye, roman ve masallardır. Metin Türleri Nelerdir? Edebi metin türleri; olay, düşünce(fikir) ve bildirim yazıları olarak üçe ayrılıyor.

Ilk fıkra yazarı kimdir?

Düşünce Fikir Yazısı Olan Fıkra Türün edebi sayılabilecek ilk örneklerini ise Ahmet Rasim verir.

Fıkra nasıl ayırt edilir?

Fıkra (Köşe Yazısı)

 1. Fıkralar güncel konular üzerine yazılır bu yüzden yazıldıktan sonra güncelliğini yitirir.
 2. Fıkralar dergi veya gazetelerde yayımlanır.
 3. Fıkralarda konu ön plandadır.
 4. Fıkra yazarı ortaya attığı düşünceleri kanıtlamalıdır.
 5. Fıkralar yazılırken edebi kaygı yoktur.

Fıkra türü ile ilgili ne söylenebilir?

Tanım: Fıkra: Bir yazarın günlük olaylara ya da ülke ve toplum sorunlarına ait her hangi bir konu üzerinde kişisel görüş ve düşüncelerini, akıcı bir dille anlatan düz yazılara Fıkra denir.

Fıkra türü ile makale türü arasındaki farklar nelerdir?

➢ Makale yazarı ele aldığı fikirleri bilimsel bir yaklaşımla incelerken fıkra yazarı yazarı kişisel görüşle ele alıp inceler. ➢ Makalede yazar fikirlerini kanıtlamak zorundadır. Bunun için sağlam güçlü kanıtlar göstermesi gerekir. ➢ Fıkrada ise böyle bir zorunluluk yoktur.

Komik fıkra nedir?

komik-fıkra-nedir

Fıkra, dönemin içerisinde yer alan olaylar ve durumların komik olarak sunulması ile oluşmaktadır. Dönem içerisinde yer alan önemli olaylar ya da sosyolojik durumlar, yazar tarafından gülmece şeklinde sunulmaktadır. Fıkra, özellikleri bakımından sohbet ile aynı sanılabilmektedir.

Fıkra ilk nerede yayınlandı?

Fıkra türü gazeteciliğin geliştiği 17. Yüzyıl Fransa’sında doğmuştur. Ancak belli sayılarda çıkarılan bu ilk gazetelerde günlük olaylar bir haber niteliğinde sunulmuş sonrasında ise bu olaylar hakkında fikir yazılarının günübirlik yazılması adet haline gelmiştir.

Düzyazı türleri fıkra nedir?

Fıkra (Köşe Yazısı): Gazete ve dergilerin belli köşelerinde yayınlanan, günlük olayların anlatıldığı, bu olayları çeşitli yönlerden inceleyen, yorumlayan düzyazı türüne fıkra denir. Fıkralarda öne sürülen görüşlerin ispatı gibi bir amaç güdülmez.

Fıkra nesnel mi öznel mi?

Fıkranın anlatımında, makaledeki "ciddiyet" görülmez. Makalede nesnel, fıkrada öznel nitelikler ağır basar. Fıkrada yer yer esprili, hoşa giden bir anlatım öne çıkar.

Fıkra yazısı nasıl yazılır?

Fıkrada anlatım yalın ve yoğundur. Yazar, çok çeşitli konulardan söz açabilir; Enflasyon, seçimler, terörle ilgili olaylar, erozyon, çevre kirliliği, dünyanın herhangi bir yerindeki savaş … fıkra konusu olabilir. Düşünsel bir planla yazılır ve değişik anlatım biçimlerinden yararlanılır.

Fıkranın en önemli temsilcisi kimdir?

Herhangi bir konuda yazılabilir. Herkesin anlayabileceği sade ,anlaşılır bir dil kullanılır. Edebiyatımızdaki en önemli fıkra yazarı Ahmet Rasim’dir.

Fıkranın temsilcileri kimlerdir?

Milli Edebiyat Döneminde Fıkra Yazı Türü ve Özellikleri

 1. Ahmet Rasim,
 2. Hüseyin Cahit Yalçın,
 3. Ahmet Haşim,
 4. Refik Halit Karay,
 5. Falih Rıfkı Atay,
 6. Halide Edip Adıvar.

8 sınıf fıkra ne demek?

Bir yazarın, herhangi bir konu üzerinde, kişisel anlayış, görüş ve düşüncelerini güzel bir üslupla, hiçbir kanıtlama gereği duymadan anlattığı yazı türüne fıkra denir.

Öğretici türler nelerdir?

Öğretici metinlere: makale, fıkra, deneme, eleştiri, anı, biyografi, otobiyografi, söylev, mektup, söyleyişi, mülakat, röportaj, gezi yazısı ve haber yazısı gibi örnekler verilebilir.

Ilk fıkra örneği nedir?

Bu nedenle bizim edebiyatımızda bu türün ilk örnekleri gazetenin çıkarılmaya başlandığı Tanzimat Dönemi’nde verilmiştir. Özellikle 1860 yılında Şinasi ile Agah Efendi’nin Tercüman-ı Ahval gazetesini çıkarması fıkra türünün ortaya çıkmasının ve gelişiminin önünü açmıştır.

Fıkra türü kaçıncı yüzyılda?

Fakat fıkranın bir tür olarak belirginleşmesi, gazete makalelerinden ayrılması 19. yüzyılın sonları ile 20. yüzyılın başlarında gerçekleşmiştir. Bundan önce gazetelerde yer alan yazılar arasında makale-fıkra şeklinde kesin bir ayırım yoktur.

1 fıkra ne demek?

Fıkra, madde içinde anlam bütünlüğü sağlayan her bir paragrafa verilen hukuki isimdir. Madde hükümleri, zorunlu olmadıkça, açık, anlaşılır ve gereksi tafsilattan kaçınılarak yazılmalıdır. Alt bentlerde daha alt kısımda düzenlenecek hükümler, anlam bütünlüğünü sağlayacak başka madde haline getirilmelidir.

Sohbet ve fıkra türünün farkı nedir?

-Sohbette yazar, karşısında biri varmış gibi sorular sorar, sorulara cevaplar verir; fıkrada ise yazar, samimi bir dille konusunu işler, okura doğrudan seslenmez.

Madde fıkra bent nasıl yazılır?

(2) Fıkra, bent ya da alt bentler değiştirilirken satırbaşından başlanır; fıkra, bent ve alt bendin harfi veya numarası yazılır. Değiştirilen madde, fıkra, bent, alt bent, paragraf ve cümleler tırnak içinde yazılır. Cümle değişiklikleri ve eklemelerinde satırbaşı yapılmaz.

Fıkra türü öznel bir anlatım mıdır?

Fıkra türü nesnel bir tavırla yazılan yazılar değildir. Dolayısıyla bilimsel bir üslubu yoktur ve bu nedenle fıkralarda öznel bir tavrın olduğu anlaşılmaktadır.

Fıkra günümüzde ne olarak adlandırılır?

Gazete köşe yazısı olan fıkraların tanımı Türk Dil Kurumu’nun çevrimiçi Türkçe sözlüğünde şu şekilde yer almaktadır: "Köşe yazısı." Yazarların gündelik olaylarla ilgili fikirlerini ifade etmek üzere yazdığı yazılar, "fıkra" olarak adlandırılır.

Geleneksel fıkra nedir?

Geleneksel fıkraların başlıca özel- liği, kolaylıkla bir kahramanın adın- dan koparılıp başka bir kahramanın adına bağlanıvermesidir. Bu bağlan- ma daha çok tanınmış bir fıkra tipine bağlanma şeklinde görülür.

Fıkra kaça ayrılır?

Başlangıçta sadece siyasî ve sosyal konular etrafında yazılan fıkralar, zaman içinde sınırlarını genişletmiş, bugün sanattan spora, ekonomiden siyasete kadar toplumun günlük bütün sorunlarını kuşatmıştır. Fıkralar: Gazete fıkraları, Küçük hikâye niteliğindeki nükteli ve güldürü fıkraları, olmak üzere iki türlüdür.

Fıkra nasıl anlatılır?

fıkra-nasıl-anlatılır

Fıkrayı daha önce kendi kendinize anlatıp, esprinin vurgulanacağı yeri iyi belirleyin. Fazla ayrıntılara girmeden, mümkün olduğunca kısa cümle içinde anlatmayı tercih edin. Aynı fıkrayı aynı kişilere ikinci kez anlatmamaya özellikle çok dikkat edin.

Aşağıdakilerden hangisi fıkra türünün özelliklerinden biri değildir?

Düşüncelerin kanıtlama zorunluluğu bulunması Böyle bir şey söz konusu değildir. Kanıtlama amacı gütmeyen bir yazı türüdür fıkralar. → Buna göre cevap E şıkkı olucaktır.

Maybe you are interested in:

coğrafyanın ilkeleri nelerdir?

Related searches

  Leave a Comment