Hul nedir

Hul yoluyla boşanma nedir?

Talâk, karının rızasına ve mahkemeye başvurmaksızın kocanın tek taraflı irade beyanı ile evliliği sona erdirmesini; hul/muhâlea, eşlerin anlaşarak evliliği sona erdirmesini, tefrîk ise yargı/mahkeme yoluyla evliliği sona erdirmeyi ifade etmektedir.

Muhalaa HUL ne demek?

İslam dininde Hul’ veya muhâla’a ile evlilik sonlandırılabiliyor. Buna göre boşama kararını koca verebilmektedir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi Diyanet İşleri Başkanlığı açıklaması ile haberimizde… Nikah esnasında boşama yetkisinin kendisine verilmesini şart koşabilir.

Muhalaa nedir ne demek?

İslam Aile Hukukunda yargı yoluna başvurulmaksızın evliliğin sona erdirilmesinin yollarından biri de muhâlaa (hul’)dur. Gerek muhâlaa gerekse hul’ kelimelerinin kökeninde, çıkarmak anlamı vardır. Bir terim olarak ise, bu iki kavram kadının, kocasına vereceği bir bedel karşılığında ondan ayrılmasıdır.

Fıkıhta Lian ne demek?

Fıkıh terimi olarak liân, karısının zina ettiğini veya doğan / doğacak çocuğun zina ürünü olduğunu iddia eden kocanın hâkim huzurunda bunu yeminle teyit etmesi, kadının da kocasının yalan söylediğine ve kendisinin mâsum olduğuna aynı tarzda yemin etmesidir.

HUL bedeli nedir?

Eşler evliliği sonlandırmak üzere akit yaptıklarında kocanın kullandığı söze göre bu tür ayrılıklara bedel karşılığı boşanma (talâk alâ ıvaz) veya muhâlea (hul’) adı verilmektedir.

Buluğ Muhayyerliği ne demek?

Bulûğ muhayyerliği ise doğrudan borçlar hukukuyla ilgili olmayan, aile hukukunda evliliğin kuruluş aşamasında velâyet yetkisinin kullanımı çerçecesinde kanunî bir hak olarak düzenlenmiş bir muhayyerlik türüdür.

Talâk ve çeşitleri nelerdir?

Arapça kökenli bir sözcük olan talak, boşanma demektir. Talak-o selase ise, eşinin üç kez söylemesiyle gerçekleşen kesin boşanma anlamına gelir. Dinimizde dört çeşit talak vardır: Bunlar sırasıyla: Rici, Bain, Sünni ve Bidi’dir.

Ukubat ne anlama gelir?

Ankara Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt:III, Sayı:l, İstanbul 1946, s.126; "Ukubat Ceza ve Azap anlamındadır. Darp ile, hapis ile kat’ı uzuv ile veya katil ve recm ile yapılabilir.

Kasame ne demek?

kasame, faili meçhul öldürme suçunda özel bir yemin usulü ile ölenin diyetinin ödettirilmesi anlamına gelir. eski yunan’da, ortaçağ ingiltere’sinde, yahudilik’te ve cahiliye dönemi araplarında da mevcuttu. islam, bu kurumu ıslah ederek almıştır ve mağdurun korunması kurumu olarak ibka etmiştir.

Rici ve bain talâk nedir?

CEVAP: Talak, boşamak demektir. Talak-ı bain, kesin boşama demektir. Talak-ı ric’i, açık boşamadır. Mesela seni boşadım denirse, talakı ric’i olur.

Bain talâk nasıl olur?

Ulusal Tez Merkezi | Anasayfa. 86 s. Bain talakla boşama şudur: Bir kimse, bir kadınla nikah-landıktan sonra, ister birleşme olsun, isterse olmasın kinayeli yani kapalı bir ifade ile karısını boşamışsa, bu boşama bain talakla yapılan bir boşama olur.

Tefviz nedir ne demek?

Kısacası tefviz kelimesinin TDK sözlük anlamı bir işi başkasına bırakmak, dağıtmak, ihale olarak belirtiliyor. Bunların yanı sıra tefviz kelimesi taşınmaz bir malı bilinen değeri karşılığında başkasına verme anlamına da gelmektedir.

Liân nasıl yapılır?

Liân işleminin yapılabilmesi için zina isnadı anında kadınla erkek arasında geçerli bir evliliğin mevcut olması gerekmektedir. Belirtilen anda evlilikleri geçersiz (fâsid/bâtıl) hale gelmiş veya sona ermişse bu durumda liân yapılmaz, erkek ispat edemediği bir zina isnadının cezaî sorumluluğunu üstlenir.

Liân bitki nedir?

Tropik sarmaşıklar, (Liana) yer seviyesinden başlayarak ağaçların en üst noktalarına kadar büyüyebilen, mümkün olduğunca güneş ışığından yararlanabilmek için her yöne ilerleyen ve sarkan özel olarak sınıflandırılmamış bir bitki türüdür. Herhangi bir bitki familyasında bu türün bireylerine rastlanabilir.

Liân Mülaane nedir?

Liân ve eş anlamlısı mulâane, La’n kökünden "La.a.ne"nin mastarı; Allah’ın rahmetinden kovulma ve uzaklaştırılma; kocanın karısını zina ile suçlaması ve bunu dört şahitle ispat edememesi halinde, hâkim önünde özel şekilde ve karşılıklı olarak yeminleşme anlamında bir İslâm hukuku terimi.

Zıhar ne demek Diyanet?

Zihar (Arapça: ظھار), İslam hukukunda kullanılan ve kelimenin tam anlamıyla “annem gibisin” anlamına gelen bir terimdir.

Beynuneti Kübra ne demek?

2. Beynûnet-i kübrâ. Üç talâkla meydana gelen ayrılığa denir. Beynûnet-i kat’iyye de denilen bu tür ayrılıkta taraflar yeni bir nikâhla da olsa artık bir araya gelemezler.

Sünni talâk ne demek?

3. Sünnî talâk. Erkeğin karısını cinsel ilişkinin bulunmadığı temizlik döneminde boşamasıdır. Buhârî ("Ṭalâḳ", 1) bu tanıma iki şahit tutmayı da eklemiştir.

Ayıp Muhayyerliği ne demek?

Çalışmamızın konusu olan ayıp muhayyerliği ise, İslâm hukukuna ait bir kavram olup, mal veya bedelde bilinmeyen bir kusurun ortaya çıkması durumunda, bu kusuru bilmeyen alıcı yahut satıcıya, akdi fesih veya kabul etme hakkını tanıyan seçimlik bir haktır.

Gayri lazım ne demek?

Kuruluş şartlarını taşıyan akid "mün’akid" (karşıtı: bâtıl), sıhhat şartlarını taşıyan akid "sahih" (karşıtı: fâsid), nefâz şartlarını taşıyan akid "nâfiz" (karşıtı: mevkuf), lüzum şartlarını taşıyan akid "lâzım" (karşıtı: gayri lâzım) olarak adlandırılır.

Mütekavvim olmak ne demek?

Hukukî ve teknik anlamda mütekavvim mal "kullanılıp faydalanılması mubah olan şey"dir. Dolayısıyla bir malın mütekavvim olması için İslâm hukuk sisteminin o maldan yararlanmayı müslümanlar açısından mubah görmesi / yasaklamaması gereklidir.

Hüllede cinsel ilişkiye girilir mi?

Cinsel ilişkinin varlığı için en az: "Erkek cinsel organının baş kısmı, kadın cinsel organının içinde gözden kaybolana kadar içine girecek." Boşadığın karını, başkasına elletirmeden tekrar onunla evlenemezsin. Elletme miktarı da en az gaybubet-i haşefe kadar olmalıdır.

Dinen boşanma nasıl olur Diyanet?

‘Boşsun, boş ol, boşadım, karım boştur’ Dolayısıyla bu sözle boşama meydana gelmez. Boşama, kişinin eşine söylediği ‘Boşsun, boş ol, boşadım veya karım boştur’ gibi boşama iradesini ortaya koyan şimdiki veya geçmiş zamanlı ifadelerle ya da mahkemenin kararıyla gerçekleşir.”

Şüphe ile talâk olur mu?

Şüphe ile talâk vaki olmaz. Talakın sayısında şüphe edilirse, en az sayı dikkate alınır. Burada ihtiyat değil en kötü ihtimal dikkate alınır. Bir kimse karısına "Şu kuş karga ise sen boşsun." der, bir başkası da "Şu kuş karga değilse karım boş olsun." der ve o kuşun ne olduğu bilinmezse hiçbirinin talâkı vaki olmaz.

Ukubat nedir İslam?

Şeriata göre kabul edilen suç ve fiiller karşısında verilen cezalara ukubat denmektedir. Daha doğrusu verilecek olan cezalar bütünü şeklinde ifade etmek mümkün. Bu bağlamda şeriatın ceza hukuku şeklinde ifade edilebilir.

Ukubat kaça ayrılır?

islâmî hükümler inanç ve amelle ilgili olmak üzere ikiye ayrılır. amelle ilgili olan hükümler de temel fıkıh kaynaklarında "ibâdetler, muâmeleler ve ukûbât yani ceza hukuku" olmak üzere üçe ayrılır.

Istihsan ne demek örnek?

“Selem sözleşmesi”, bu istihsân çeşidine örnek olarak verilebilir. Selem sözleşmesi, belirli nitelikteki bir malın, belirlenen ileri bir tarihte teslim edilmek üzere, peşin para karşılığında satılmasıdır. Böyle bir sözleşme, henüz elde mevcut olmayan bir malın satılması türünden bir sözleşmedir.

Kasame nedir diyanet?

Hanefilere göre kasâme, yardıma gücü yetenlere yani erkeklere vaciptir. Kadınlar, deliler ve çocuklar ise yardıma gücü yetenlerden olma- dıkları için bunlar üzerine kasâme vacip değildir.35 İbn-i Abidin yardıma gücü yetmeyenler grubuna köleyi de dâhil etmektedir.

Hacri ne demek?

HACİR – HACR Bir kimseyi, kānûnun kabul ettiği bir sebeple kendi malını ve haklarını istediği gibi kullanmaktan menetme, kısıt.

Muhsan nedir ne demek?

(ﻣﺤﺼﻨﻪ) i. (Ar. muḥṣan’ın müennes şekli muḥṣane) Ergenlik çağına girmiş, hür ve müslüman olan nâmuslu, iffetli, haramdan kaçınan kadın.

Rici talak nedir nasıl olur?

Koca tek veya iki talâkla boşadığı hanımına iddeti içerisinde tekrar dönmek isterse döndüğünde buna “ric’i talâk” denir. Dönmezse iddet bitince “bain talâk” olur.

Boşanan kadın eşine döner mi?

O adam da boşarsa, kadın isterse eski kocasına varabilir. Ama kadın kendi özgür iradesiyle başka biriyle evlenmek istemez ve yine kocasına dönmek isterse işte 232’nci âyetin hükmüne göre velilerinin kadına engel olmaması gerekir. Kadın tekrar kocasıyla evlenebilir.

Erkek kadını hangi durumlarda boşayabilir?

Bunların altında yatan birçok neden vardır. Boşanma nedenleri arasında en önemli etkenler zina, saygısızlık, şiddet, zenginleşme faktörleridir. Evlilik öncesi eşlerin birbirlerini yeterince tanımaması, acele etmeleri de en önemli sebeplerden bir tanesidir.

Bilmeden talak olur mu?

Kişi daha sonra “Ben talâk zikretmedim” dese, sözüne itibar edilmez. (Netice, İstanbul Müftülüğü Kütüphanesi, 337, vr. 40b.) Bir kişi hanımına “Sen boşsun” dese, bu lafzın talâk olduğunu bilmeyen kişinin hanımı kendisi ile Allah arasında boşanmış olmaz, fakat mahkeme nezdinde boşanmış sayılır.

Maybe you are interested in:

d nedir

Related searches

  1. Lian nedir
  2. Tefrik nedir
  3. Hulu
  4. hul’ yoluyla boşanma
  5. Hülle nedir
  6. Hulu ne demek
  7. Hidane ne demek
  8. Bain talak nedir

Leave a Comment