Kümülatif nedir?

Kümülatif demek ne demektir?

Fransızca ”cumulatif” kelimesinden Türkçeleştirilerek dilimize kazandırılan kümülatif kelimesinin, kümeli biriken anlamı bulunmaktadır. Kümelenen, katlanmış ve kümeli birikmiş, birbirine eklenerek büyüyen anlamları taşımaktadır.

Felsefe kümülatif mi?

Felsefe, kümülatif bir alan olarak kabul edilmektedir. Felsefe ilk ortaya çıktığı günden bu yana hemen hemen aynı kalmaktadır. Felsefenin her dönemde fazla gelişme göstermemesi, kümülatif olmasının bir kanıtı olarak görülmektedir.

Kümülatif birikim ne demek?

Tanım: Kümülatif birikerek artması yani verilerin birikerek üst üste toplanması anlamına gelir.

Kümülatif işlem tutari ne demek?

Öncelikle Kümülatif, kelime anlamı olarak birikmiş, artan, yığılarak ilerlemekte olan anlamına gelmektedir. Kümülatif Vergi, bir personelin aylık brüt gelirinden genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası çalışan payının çıkarılması ile kalan tutarın her ay birikerek ilerlemesidir.

Kümülatif ne demek Ekşi?

birikmeli, gittikçe artan, birbirine eklenen toplam.

Kümülatif insan ne demek?

Genel açıdan tanımına ele almak gerekirse; ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiğini söylemek mümkün.

Refleksif ne anlama gelir?

Refleksif olmak, kişinin bir şeye cevap aramak için bilgiyi kendi içinde aramasıdır. Bilgiyi kendi içinde sorgulayarak cevap bulmasıdır. Zihinde var olan bilginin düşünülmesi olarak da açıklanır.

Kümülatif agno ne demek?

Kümülatif not ortalaması veya CGPA, bir eğitim derecelendirme sistemidir. Bir öğrencinin genel akademik performansını ölçmek için okullarda ve kolejlerde kullanılır. AGNO hesaplaması ile öğrencilere notları (A, B, C, D veya F) verilir.

Kümülatif nedir banka?

Genel açıdan tanımlamak gerekirse ‘Birikerek artması yani verilerin birikmesi suretiyle üst üste toplanması’ anlamına geldiğini söyleyebiliriz. Elde bulunan herhangi bir verinin birikmesi üzerinden toplanması ile ortaya çıkmış olan durum şeklinde söylenebilir.

Kümülatif getiri ne?

Yüzde olarak ifade edilen kümülatif getiri, belirli bir zaman dilimi içinde bir yatırımın fiyatındaki toplam değişikliktir – yıllıklandırılmış değil toplam bir getiri. Bir yatırımın temettü veya sermaye kazançlarının yeniden yatırılması, kümülatif getirisini etkiler.

Bilim kümülatif mi?

bilimde bulunanlar birbirinin üstüne eklenen basamaklar teşkil eder. her bilgi yenisini doğurur dolayısıyla ilerleme vardır. bu yüzden bilim kümülatif değildir.

Kümülatif ücreti nedir?

Kümülatif kelimesi yığılarak, toplanarak anlamına gelir. Kümülatif vergisi ise bir çalışanın aylık brüt kazancı üzerinden genel sağlık sigortası ve işsizlik sigortası işçi payının düşülmesi ile kalan ücretin her ay toplanarak ilerlemesidir.

Kümülatif ödeme nedir?

Kelime anlamı olarak artarak biriken ve toplanarak ilerleyen veya devreden anlamına gelen kümülatif vergi, bir personelin gelir vergisi dilimini ve gelirinden kesilecek vergi oranını belirleyecek şekilde, işveren tarafından aylık olarak hesaplanması ve ödenmesi zorunlu bir vergi türüdür.

Kümülatif hesaplama nasıl yapılır?

Kümülatif vergi, ücretli çalışanların aylık gelirinin brüt tutarı üzerinden işsizlik sigortası ve genel sağlık sigortası (GSS) paylarının hesaplanması ve bu katkı paylarının brüt maaştan çıkarılması ile hesaplanır ve her ay birikerek ilerlediği için kümülatif vergi olarak adlandırılır.

Kümülatif borç ne demek?

Kümülâtif veya külli borç diye her alacaklının hakkı ödencin tama mına, veya her borçlunun mükellefiyeti keza ödencin tamamına taallûk eden borçlara denir.

Refleksif ve kümülatif nedir?

Kümülatif,yani yığılımlı ilerleme, felsefi düşüncenin birbirini etkileyen ve bu etkileşimle ilerleyen bir niteliğe sahip olmasını ifade eder. Düşünce, herhangi bir nesneye veya duruma yönelik olabilirken düşüncenin kendine (kendini konu edinmesi) veya başka bir düşünceye yönelmesi refleksiyondur.

Maybe you are interested in:

reşat altın nedir?

Related searches

  1. kümülatif felsefede ne demek
  2. kümülatif toplam nedir
  3. kümülatif tdk
  4. refleksif ne demek
  5. kümülatif ortalama nedir
  6. felsefe kümülatif midir
  7. kümülatif öğrenme nedir
  8. kümülatif koç

Leave a Comment