Özel hizmet tazminatı nasıl hesaplanır

Öğretmenlerin özel hizmet tazminatı nasıl hesaplanır?

6- Öğretmenler için Özel Hizmet Tazminatı Hesaplama:

  1. En Yüksek Devlet Memuru Aylığı göstergesi= 1500+8000=9.500 olarak alınır.
  2. En yüksek Devlet Memuru Aylığı =0,093259 x 9500 (standart)

Özel hizmet tazminatı ne kadar?

gün için %3, %2 ve %1,2 oranlarında ek özel hizmet tazminatı ödeneceği; bu şekilde ödenecek ek özel hizmet tazminatı toplamının üçer aylık dönemler itibarıyla %60, %40 ve %24 oranlarını aşamayacağı, bu ilave tazminatın kimlere ödeneceğinin ise iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer …

Memur emekli maaşlarında özel hizmet tazminatı nasıl hesaplanır?

Ek göstergesi 3600 (dahil) – 4800 (hariç) arasında olan memurlar için % 145, Ek göstergesi 2200 (dahil) – 3600 (hariç) arasında olan memurlar için % 85, Ek göstergesi 2200’den daha az olan memurlar için de % 55, Şeklinde uygulanır.

Temsil tazminatı nasıl hesaplanır?

Temsil Tazminatı, Makam tazminatı göstergesi 7000’in üzerinde olan kadrolarda görev yapan personellere, belirlenmiş olan temsil tazminatı gösterge rakamının aylık katsayı ile çarpılması sonucu bulunan tutar üzerinden yapılan ödemedir.

Özel hizmet tazminatı neye göre belirlenir?

Bu ek özel hizmet tazminatının ödenmesinde ilgililerin kadroları esas alınır. Tazminatın kimlere ödeneceği; iş programları ve çalışma mahallerinin özellikleri dikkate alınarak, üçer aylık dönemler itibarıyla ilgili birim amirlerince belirlenir.

Öğretmenin özel hizmet tazminatı nedir?

M.E.B. ‘ de görevli tüm branş ve ünvanlardaki öğretmenlerin ve idarecilerin kendi maaşlarını ayrıntılı olarak kendileri hesaplayabilecekleri bir programdır.

Özel hizmet tazminatı her ay değişir mi?

Bu hüküm nedeniyle özel hizmet tazminatları aylıklar gibi her ay düzenli bir şekilde alınmakta ve bu tazminat ödemesinden faydalananlar, izinli ve raporlu oldukları dönemlerde de anılan ödemeyi almaktadırlar.

Özel hizmet tazminatı kimlere verilir?

Arazi tazminatı olarak da bilinen ek özel hizmet tazminatından, Teknik Hizmetler Sınıfına dahil kadrolarda bulunanlardan; büro, atölye, ısı santralı, laboratuvar, tesis (sosyal tesisler dahil), işletme, fabrika ve hizmet binaları dışında olması koşuluyla) Arazi, şantiye, inşaat, baraj, park, bahçe, maden, açık …

Ek özel hizmet tazminatı 2022 ne kadar?

Emekli olan kamu görevlisine ödenen 2.437,68 TL tazminat tutarı; 2022 yılı birinci altı ayda 2.559,70 TL, ikinci altı ayda 2.738,87 TL, 2023 yılı birinci altı ayda 2.957,84 TL, ikinci altı ayda 3.135,31 TL olarak ödenecek. Bu ödemeden sözleşmeli personelde aynı usul ve esaslar çerçevesinde yararlanacak.

Emekli Sandığı matrahı nasıl hesaplanır?

Aylık Tutar + Ek Gösterge + Taban Aylığı + Kıdem Aylığı + En Yüksek Devlet Memuru Aylığına Uygulanacak Oran ) toplam tutarının yarısından %20, %16 emekli keseneği yapılacaktır.

Memur fiili hizmet süresi nasıl hesaplanır?

Madde 31 – Fiili hizmet müddeti, iştirakçinin 30 uncu madde gereğince bu kanunla tanınan haklardan faydalanmaya başladığı tarihten itibaren tam kesenek vermek suretiyle geçirdiği müddettir. Ay başlarından sonra vazifeden ayrılanlar için ayrıldıkları ayın tamamı fiili hizmet müddeti sayılır.."

30 yıl çalışan memur ne kadar emekli maaşı alır?

"Emekli aylığı ve ikramiye artacak" 30 yıllık kamu görevlisinin ise 3000 göstergede 5 bin 627 lira maaşının, 6 bin 861 liraya çıkacağını ve maaşının 1234 lira artacağını, emekli ikramiyesinin de 202 bin liradan 247 bin liraya çıkacağını ifade etti.

Makam tazminatı ne kadar?

En yüksek makam tazminatı hangi kamu personeline ödenmektedir? Kamuda en yüksek makam tazminatını da En Yüksek Devlet Memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı almamaktadır. En Yüksek Devlet Memurunun makam tazminatı göstergesi 15.000 iken Genel Kurmay Başkanının makam tazminatı göstergesi 30.000’dir.

Emeklilikte makam ve temsil tazminatı kimlere ödenir?

Devlet memurlarından bazı unvanlara sahip olanlar emekli maaşlarının haricinde yüksek hâkimlik, temsil ve görev tazminatı ödemeleri de alabilmektedir. Yalnız bu ödeme 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanun kurallarına göre emekli maaşı alanları kapsamaktadır.

Ek gösterge ve makam tazminatı ne zaman hak edilir?

Emeklilikte makam tazminatı için en az 2 yıl şarttır: 5434 sayılı Kanun Ek Madde 68 hükmü bu hususu belirler. Memurların emekli aylığı ile biraber makam tazminatı alabilmesi için mutlaka makam tazminatlı görevlerinin en az 2 yıl olması gerekir.

Bölge tazminatını kimler alır?

Kamu kurum ve kuruluşlarında “Teknik Hizmetler Sınıfı” ve “Sağlık Hizmetleri Sınıfı” kapsamındaki kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından, kalkınmada öncelikli yörelere sürekli görevle atanan ve bu yerlerde fiilen çalışanlara, her ay “ek özel hizmet tazminatı” da ödeniyor.

Ek ödeme zam ve tazminatlara girer mi?

Bu maddeye göre yapılacak ek ödeme damga vergisi hariç herhangi bir vergiye tabi tutulmaz ve ilgili mevzuatı uyarınca ödenmekte olan zam, tazminat, ödenek, döner sermaye ödemesi, ikramiye, ücret ve her ne ad altında olursa olsun yapılan benzeri ödemelerin hesabında dikkate alınmaz.

Arazı tazminatı ödemesi nasıl yapılır?

Ödemeler görevin fiilen yerine getirilmesinden sonra üçer aylık dönem sonlarında yapılır. oranlarını aşamaz.” denilmektedir. Yukarıda anılan hükme istinaden teknik hizmetler sınıfındaki personele arazi tazminatı ödenmekte olup, arazi tazminatı ödenmesinin temel şartlarından birisi arazide fiilen görev yapılmasıdır.

Öğretmen ek tazminat ne demek?

Memurların çalıştıkları bölgelere, unvanlara, okullara veya çalıştıkları projelere göre maaşlarında değişiklik olmasına Ek tazminat deniyor. Ek tazminatların hangi unvanlı personele ve en yüksek devlet memuru maaşının yüzde kaçı oranında ödeneceği yan ödeme kararnamesinde tespit edildi.

Eğitim öğretim tazminatı kimlere ödenir?

Eğitim ödeneği tüm öğretmenlere verilir.

2022 eğitim öğretim tazminatı ne kadar?

2022 yılında verilecek eğitim ödeneği her yıl geçen yılın enflasyon değişiminde gözlenen miktara göre zamlanarak verilmektedir. Geçen sene 1.210 TL olarak ödenen eğitim ödeneği 2022 eğitim öğretim hayatında 1.250 TL olarak ödenecektir.

Bölge tazminatı ne zaman kesilir?

a-) İş yerinde meydana gelen (iş kazası) kaza sonucu alındı ise; bu durum fiilen çalışma sürelerinden sayılır ve bölge hizmet tazminatınızdan kesinti yapılmaz. b-)İş kazası sonucu değilse; bu durum fiilen çalışma sürelerinden sayılmadığı için bölge hizmet tazminatınızdan kesinti yapılır.

Ek tazminat 37 nasıl girilir?

37 Ek Ödeme(666 K.H.K.) Kişinin unvan, derece kademesine göre referans cetvelinden gelir. Maaş Bilgi Girişinde yer alan “SEÇ” butonu ile seçilerek giriş yapılır. 666 sayılı KHK ile düzenlenmiştir. Vergisine Tabi) Diğer Tazminat Bilgi Girişinden “Yeni Kayıt Ekle” butonu ile girilir.

Sağlık personeli ek özel hizmet tazminatı nedir?

“Sağlık Hizmetleri Sınıfı” kapsamındaki kadrolarda görev yapan Devlet memurlarından, kalkınmada öncelikli yerlere sürekli görevle atanan ve bu yerlerde fiilen çalışanlara, her ay maaşlarıyla birlikte “ek özel hizmet tazminatı” ödenmektedir.

Kadastro tazminatı kimlere ödenir?

Madde 10- (1) Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında görev yapan memur ve sözleşmeli personelden Tapu ve Kadastro hizmetlerini aynı zamanda araç kullanarak fiilen yerine getiren kamu görevlilerine aylık ilave 250 TL ücret ödenir.

Ek tazminat 28 B Kimlere Ödenir?

Kapsamda olan kamu görevlilerinden; Olağanüstü Hal Bölgesi ve mücavir illerde görev yapanlar, Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek diğer illerde görev yapanlar ve OHAL ilanının ülkenin genelinde olması durumunda Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenecek yerlerde görev yapanlar bu ek tazminattan yararlanabiliyor.

Adalet Bakanlığı Özel hizmet tazminatı Nedir?

Toplu sözleşmenin hizmet kolları mutabakat metninde yer alan hükümlere göre Adalet Bakanlığında çalışanların özel hizmet tazminatları Ankara, İstanbul, İzmir illerinde görev yapanlar için 15 puan oranında artırılmıştır. Bu düzenleme minimum brüt olarak 130 TL anlamına gelmektedir.

Toplu sözleşme ikramiyesi nasıl hesaplanır?

2022 yılı 1 Ocak-30 Haziran tarihleri arasında geçerli olan memur maaş katsayıları ile hesaplandığında ikramiye tutarı 2119 X 0,235445= 498,91 TL olarak hesaplanmaktadır. Elbette ki bu tutar katsayıların artmasıyla birlikte artacaktır.

Sözleşmeli personele özel hizmet tazminatı ödenir mi?

Kararnamenin 11. maddesinde sözleşmeli statüde görev yapan personelin zam ve tazminat ödemelerinden yararlanamayacağı hükme bağlanmıştır.

2022 sendika aidatı ne kadar?

Sendika kesintisinde Ocak 2022’de yüzde 5’lik bir artış olması bekleniyor. Bir başka deyişle 45 lira olan aidatın 47.25 liraya çıkması bekleniyor.

Memur gelir vergisi matrahı hangi kalemlerden oluşur?

Memur maaş hesabı yapılırken memurun gösterge aylığı, ek gösterge aylığı, kıdem aylığı ile zam ve tazminat tutarlarının toplam tutarı üzerinden memurun vergi dilimine göre gelir vergisi kesintisi yapılır.

Maaş hesaplama nasıl yapılır?

Brüt maaş hesaplaması Brüt Maaş = Net Maaş + SGK primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi kullanılarak yapılır. Net maaş hesaplamasında ise Net Maaş = Brüt Maaş – (SGK Primi + İşsizlik Primi + Gelir Vergisi + Damga Vergisi) baz alınarak hesaplanır.

Gösterge aylığı nasıl hesaplanır?

Her memur için taban aylık göstergesi 1000’dir. 2134 gösterge ile maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardır. Her çocuk için 250 puan (0-6 yaş çocuk için iki katı) maaş katsayısının çarpımı sonucu bulunacak tutardır.

Fiili hizmet süresi nasıl hesaplanır?

90 gün eklenecekse (FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 0,25), 180 gün eklenecekse (FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 0,50), Sigortalının işyeri türüne istinaden Kanunda yapılan ayrıma göre prim ödeme gün sayılarına eklenecek fiili hizmet süresi zammında bazı süre sınırlamaları da getirilmiştir.

Fiili hizmet süresi zammı ne kadar?

Fiili hizmet süresi zammı, yararlanmaya hak kazanan sigortalılar için 5510 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra Kanunda belirtilen işyeri ve/veya işlerde geçen çalışma sürelerinin her 360 günü için; 60 gün eklenecekse (FHSZ kapsamında çalışılan gün sayısı x 60/360), 90 gün eklenecekse (FHSZ kapsamında çalışılan gün …

Maybe you are interested in:

finansman gider kısıtlaması nasıl hesaplanır

Related searches

  1. Ek gösterge HESAPLAMA
  2. Yan ödeme nedir
  3. 4800 ek gösterge emekli maaşı
  4. Memur maaş HESAPLAMA 2022
  5. Memur maaş katsayısı
  6. Memurlar.Net Maaş HESAPLAMA
  7. 4800 ek gösterge kimlere verilir
  8. 2022 memur maaş katsayısı

Leave a Comment