Rapor nasıl yazılır üniversite

Üniversite ödev raporu nasıl hazirlanir?

Bu işlem yapılırken şu yol izlenir:

 1. Ödevin/araştırma raporunun başlığı yazılır. Başlık, kısadır, açıktır ve konuyu çağrıştırır.
 2. Not kartlarındaki notlara dayanılarak konunun ana başlıkları belirlenir. …
 3. Ana başlıklar altındaki alt başlıklar yazılır. …
 4. Alt başlıkların altına da ilgili alt başlıklar yazılır.

Rapor nedir nasıl yazılır?

İncelenmek istenen bir sorun; doğru, kesin, güvenilir bilgi gerektiren bir iş hakkında, onu soruşturmakla görevlendirilen kişinin yaptığı "araştırma, inceleme" sonucunu belli kurallara göre yazdığı yazı, rapor türüne girer. Rapor; yazılı olur, ancak "sözlü" olarak da bir makama, kurula sunulabilir.

Raporda ekler kısmına ne yazılır?

Bibliyografya: Ödev/rapor hazırlanırken kullanılan kaynaklar burada listelenir. Ekler: Yapılan çalışmayı destekleyen, fakat daha önceki bölümlerde verilemeyen bilgiler bu bölümde yer alır.

Araştırma rapor nasıl yazılır örnek?

RAPOR YAZIMINDA TEMEL İLKELER

 1. Amaç iletişimdir. Açık ve kolay anlaşılır olmalıdır.
 2. Kısa ve öz olmalıdır. Ort. 10-20 sayfa.
 3. Bir paragraf en az üç cümleden oluşmalıdır.
 4. Son cümle bir sonraki paragrafla bağlantı kurmalıdır.
 5. Kısaltmalar ilk geçtikleri yerde açıklanmalıdır. GYA (günlük yaşam aktiviteleri)

Ödev formatı nasıl olmalı?

Ödevler biçim olarak aşağıdaki gibi olmalıdır: 1) Ödev yazılırken kenar boşlukları bırakmaya dikkat edilmelidir. A4 boyutundaki sayfanın en geniş kısmı üst köşesi olmalıdır. 2) Metin, Times New Roman ya da Arial yazı tipiyle,12 puntoyla ve çift satır aralığı bırakılarak yazılmalıdır.

Üniversitede rapor kabul edilir mi?

Öğrencilerin bağlı bulundukları Sosyal Güvenlik Kurumları vasıtası ile gittikleri Üniversite ve Sağlık Bakanlığı Hastaneleri ile kamu tüzel kişiliğe sahip Vakıf Üniversiteleri Hastanelerinden aldıkları onaylı raporlar, Psikiyatrik hastalıklar için özel sağlık kuruluşlarından alınan raporlar kabul edilir.

Raporda ne anlatılır?

Herhangi bir konu ya da sorun üzerine yapılan inceleme ile ilgili durumu ve sonucu belirtmek üzere yazılan yazılara rapor denir. Raporlar; polis raporu, doktor raporu, mühendis raporu, hava raporu, bilirkişi raporu, deney raporu, hakem raporu gibi çeşitli olabilir.

Rapor nedir özellikleri nelerdir?

Belli başlı konular hakkında uzmanlar tarafından yazılan inceleme ve değerlendirme yazılarına rapor adı verilir. Bu yazıların kaleme alınmasındaki temel amaç, raporun sunulacağı kişilere bilgi vermektir. Bu bağlamda raporlar, makale, deneme ve fıkra gibi düşünce yazılarıyla benzerlik gösterir.

Rapor Nasıl Yazılır yüksek lisans?

Rapor Formatı Nasıl Olmalı?

 1. Yazım dili anlaşılır olmalıdır. …
 2. Kağıt ölçüsü mutlaka A4 olmalıdır. …
 3. Yazı karakteri Times New Roman, biçimi normal ve büyüklüğü 12 punto olmalıdır. …
 4. Yazım aralığı 1.0 satır olmalıdır.
 5. Alt -üst kenar boşlukları 4.25 cm, yan kenar boşlukları her iki tarafta 4.35 cm olmalıdır.

Raporlarda ek nasıl yazılır?

Rapor metni içerisinde yer alması mümkün olmayan belgeler, ilgili konularına göre gruplandırılarak ayrı Ek numaraları Örneğin; Ek-1 Haritalar (1.1. Örnek Harita 1, 1.2. Örnek Harita 2) Ek-2 Plan (2.1. Örnek Plan 1), Ek-3 Çeviriler vb.) ile gösterilir.

Raporun metin kısmında neler bulunur?

Metin kısmı girişle başlar ve sonuçla biter. Raporda açıklanmak istenen fikirler bölüm ya da bölümler halinde sunulur. Giriş; araştırmanın metin kısmının başlangıcıdır. Girişte araştırmanın çözümlemeye çalıştığı soru ya da sorunlar açıklanır.

Raporda giriş bölümü nasıl yazılır?

Giriş Bölümünüze hipotezinizi, savunduğunuz düşünceyi yazarak başlayabilirsiniz. Giriş bölümüne başlarken konuyu daha en başından dallandırıp budaklandırmayın. Cümleler kısa, net ve basit tutulmalıdır. Bu konuyu neden seçtiğinizi belirtin.

Araştırma raporu yazım kriterleri nelerdir?

Özgün araştırma raporlarının içeriği şu sırayı takip eder: Başlık, Özet, Giriş, Kuramsal / Kavramsal Çerçeve, Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Sonuç, Notlar, Kaynakça ve Ekler.

Araştırma raporları nelerdir?

Araştırma raporu, dünyada “prior art search” yani “önceki teknik araştırması” olarak geçen ve başvuru yapılan buluşun alanına göre belirlenmiş, “patent sınıflandırmaları” ve “anahtar kelimeler” baz alınarak yapılan , buluş konusunun yer aldığı teknik alanda okumuş veya çalışmış teknik kişilerce düzenlenen bir rapordur.

İnceleme raporu nasıl yazılır?

İncelenecek olan makale iyice okunmalı, tam olarak araştırılmalı ve anlaşılmalıdır. Makalede sunulan ana noktalar ve genel problem tam olarak tanımlanmalı ve not edilmelidir. Yazarın konuya dair ele aldığı güçlü noktalar belirlenmeli ve yazarın, çalışmaya karşı duruşu tespit edilmelidir.

Word ödevi nasıl olmalı?

– Metin, 10 punto, iki yana dayalı olmalıdır. Üstten: 5,8 cm, Alttan: 5,8 cm, Sağdan: 4,5 cm, Soldan: 4,5 cm boşluk bırakılmalıdır. Satır arası 3 nk olmalıdır. Paragraf araları 6 nk, paragraf girintisi 0,8 cm olmalıdır.

Ödev dosyası formatı nedir?

4.3. Ödev Teslimi Ödevler Portable Document Format (PDF) şeklinde teslim edilecektir. Ödev dosyasının ekleri ve boyutu büyük ise dersin öğretim elemanı ile görüşülüp dosyalar sıkıştırılmış dosya (.zip, .rar vb) şeklinde gönderilebilir.

Ödev yazısı nasıl yazılır?

Kusursuz Bir Üniversite Ödevi Nasıl Yazılır?

 1. Ödev konunuzu detaylı araştırın ve doğru verileri toplayın. …
 2. 2. Planlama yapmak ödev yazmanın en önemli parçasıdır. …
 3. 3. Ödevinizin taslağını hazırlayın. …
 4. İntihalden uzak durun. …
 5. Kaynakça/referans kurallarına uymayı ihmal etmeyin. …
 6. Profesyonel editing ve proofreading desteği alın.

Üniversitede devamsızlık için rapor alınır mı?

Devam ve sınav hakkı gibi konularda bütün öğrenciler için sadece bu merkezlerin vereceği hastalık raporları ile üniversite veya devlet hastanelerinin vereceği hastalık raporları öğrenim görülen yüksek öğrenim kurumunun yönetim kurulunca kabul edilir.

Üniversitede raporlu öğrenci sınava girebilir mi?

Öğrenci raporlu olsa bile kendisine, yarıyıl sonu, bütünleme ve mezuniyet sınavları için mazeret sınav hakkı verilmez.

Öğrenci hasta raporu nasıl alınır?

Öğrenciler de sağlık raporlarını almak için sağlık kurumlarına başvurmaktadır. Okul için sağlık raporu ilk olarak aile hekimliklerinden alınabilir. Her mahallede bulunan aile hekimliklerine giden öğrenciler bu hizmetten ücretsiz olarak yararlanabilir.

Rapor açıklaması nedir?

Her hangi bir konu veya olayla ile alakalı inceleme neticesini tespit ederek bildiren yazılara rapor denilmektedir.

Rapor hazırlamak için kişinin uzman olmasına gerek var mıdır?

Bir raporun hazırlanmasında göz önünde tutulması gereken nitelikleri de şöyle sıralayabiliriz: * Konunun uzmanı olmak. * Raporun konusunu iyi kavramış olmak.

Kaç çeşit rapor vardır?

Genel olarak raporlar, içeriklerine (fonksiyonlarına), sürelerine ve şekillerine göre üçe ayrılır. raporlar, araştırma raporları, uzman raporları, durum raporları ve öneri raporları olarak sınıflandırabiliriz.

Raporlar neye göre adlandırılır?

Raporlar, hazırlayan kişinin mesleki alanlarına göre adlandırılır. Modern iş senaryosunda, raporlar işin ilerlemesinde, problem çözmede ve karar vermede önemli bir rol oynamaktadır.

Rapor hazırlanırken nelere dikkat etmek gerekir?

Rapor hazırlarken nelere dikkat etmek gerekir?

 1. İyi bir planlama yapmalısınız.
 2. Konunun kapsamını netleştirmelisiniz.
 3. Bilgileri doğru şekilde sınıflandırmalısınız.
 4. Anlaşılır bir dil ve akıcı bir anlatım kullanmalısınız.
 5. Objektif olmalısınız.
 6. Sonuç kısmını ihmal etmemelisiniz.

Rapor kaç punto ile yazılır?

Raporun tüm bölümlerinde aynı yazı tipi kullanılır. Yazı boyutu Times New Roman ve Calibri yazı tipleri için 11 punto, diğer yazı tipleri için 10 punto olmalıdır. Yazı rengi siyah seçilir. Rapor içinde metinler iki yana yaslanmış olarak yazılır.

APA stili rapor nasıl yazılır?

Raporun ana fikrini özetlemelidir. Araştırmanın temel konusu, • değişkenleri, • kuramsal altyapısı hakkında bilgi vermelidir. Kelimelerin ilk harfleri büyük, diğerleri küçük harfle yazılmalı, Sayfaya sağdan ve soldan ortalanmalı, Sayfanın üst ortasında bulunmalıdır. Kısa başlık en fazla 50 karakterden oluşur.

Teknik bir rapor nasıl yazılır?

Teknik rapor içerisinde yapıya dair en küçük detayların dahi verilmesi istenmektedir. Bilhassa dipnotların kesinlikle teknik raporda bulunması gerekir. Teknik raporun içerisinde konuya açıklık getirecek görsellerden faydalanılmalıdır. Resimler, grafikler, tablolar ve şekiller; teknik raporun içerisinde bulunmalıdır.

Raporun kısaltması nasıl yazılır?

Raporda çok kullanılan birden fazla sözcükten oluşan terimler için baş harfleri kullanılarak kısaltma yapılabilir. Bu durumda yapılan kısaltma ilk geçtiği yerde ayıraç içinde yalnız bir kez açıklanmalıdır. Bunlar “SİMGELER LİSTESİ” nde “Kısaltmalar” alt başlığı altında alfabetik sırayla sunulmalıdır.

Raporda kişisel yorum olur mu?

4- Raporlar kişisel düşüncelere yer vermeden ön yargısız, objektif,görüldüğü biçimde ve bilgiler tam ve doğru olarak yazılmalıdır. 5- Raporun çeşidine göre,gerekli olduğu veya istendiği durumlarda kendi görüş ve önerileri yazılması gerekebilir. 6- Raporun yazılıp verildiği tarih gün ve saat yazılır.

Arazi raporu nasıl yazılır?

Bütün arazi raporları iyi bir şekilde çizilmiş yer bulduru haritası içermelidir. Bütün haritalar başlık, ölçek, kuzey oku, düzgün bir açıklamalar bölümü ve şekil alt yazısı içermelidir. Bütün şekiller metin içinde de belirtilmelidir. Metin de belirtilmeyen şekiller dikkate alınmayacaktır.

Raporun bir kısmında neler bulunur?

Giriş: Raporun konusunu, amacını ve geliştirme bölümünü içerir. Gövde: konu veya olayla ilgili açıklamaları, kullanılan materyali, üzerinde durulan işlemlerde fikirleri, bunların tartışma ve eleştirmelerini, varılan sonuçların tahlilini içerir.

Rapor yazarken hangi kalem kullanılır?

*** Raporlar tükenmez kalemle yazılacak ve tek renk (mavi veya siyah) kullanılacaktır.

Tez Ödev ve araştırma raporlarının ön bölümünde neler yer alır?

Arka (son) bölüm (ekler ve kaynakça)dür. (Karasar, 2000). Bu sayfada, sıra ile □ araştırmanın başlığı (adı), □ raporu hazırlayanı tanıtıcı bilgi, □ raporun niteliği (tez, ödev, vb. oluşu), □ raporun hazırlandığı kent ve kurumun adlarıyla □ raporun yazıldığı tarih yer alır.

Maybe you are interested in:

80 nasıl yazılır

Related searches

 1. Rapor nasıl yazılır üniversite
 2. üniversite ödev/rapor örnekleri
 3. Rapor Nasıl yazılır
 4. Akademik rapor Örneği
 5. Rapor Nasıl yazılır örnek
 6. Akademik rapor nasıl yazılır
 7. Ödev/rapor nasıl yazılır
 8. Ders raporu nasıl yazılır

Leave a Comment