FAQ

Refleksif olma ne demek?

Refleksif kelimesinin anlamı kısaca, bir şeyin döngüsel süreç içerisinde tekrar kendine dönmesidir. Refleksif davranış ise istemsiz bir şekilde …

Refleksif düşünce nedir örnek?

Refleksiflik bir bağlamın neden ve sonuç ilişkisinin birbirini etkileme durumudur. Örneğin; bir araştırmacının veya gözlemcinin incelediği olgu kendi gözleminden kaynaklı olarak değişiyorsa ve inceleme buna rağmen devam ediyorsa, bu durum refleksiftir.

Felsefe hayret etmek ne demek?

Hayret yaşantıdır, insanı evrendeki varlıklarla ilgili şaşkınlığını dile getirir. Bilgi elde etme arzusunu güçlendirir. İnsanın karşılaştığı olayları anlama ve bilme yetisine katkıda bulunur. Aynı zamanda hayret insanı düşünmeye sevk eder.

Düşünmek üzerine düşünmek ne demek?

Cevap. Cevap: Düşünme etkinliğini ya da düşünmenin kendisini düşününce, kişiye felsefe yapma diyoruz.

Olgusal olmak ne demek?

Olgu; doğru olduğu, var olduğu ya da gerçekleşmiş olduğu kabul edilen şeydir. Başka bir anlatımla olgu; doğru olan şey, yalan olmayan, hakikat olarak da tanımlanabilir. Olgusal gözlemlerle kanıtlanabilen ve nesnel yargılara sahip olan aynı zamanda ölçülebilen olaylara verilen bir ifade biçimidir.

Refleksiyon nedir TDK?

Fransızcadan (réflexion) geçmiş Hem bir şey üzerine düşünme, hem de yansıtma anlamına gelir.

Septik olma nedir?

Sepsis, vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği tepkinin neden olduğu, bazı vakalarda potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir duruma verilen isimdir. Bağışıklık sistemi normalde vücutta görülen bir enfeksiyonla savaşmak için kan dolaşım sistemine çeşitli kimyasal maddeleri salar.

Refleksif ve kümülatif nedir?

Kümülatif,yani yığılımlı ilerleme, felsefi düşüncenin birbirini etkileyen ve bu etkileşimle ilerleyen bir niteliğe sahip olmasını ifade eder. Düşünce, herhangi bir nesneye veya duruma yönelik olabilirken düşüncenin kendine (kendini konu edinmesi) veya başka bir düşünceye yönelmesi refleksiyondur.

Tarihte bilinen ilk filozof kimdir?

Miletli Thales (Grekçe: Θαλῆς, Thalēs; y. MÖ 624/623 – MÖ 548/545), Milet, İyonya’dan bir Antik Yunan matematikçi, astronom ve Sokrat öncesi filozoftu. İlk filozoflardan olduğu için felsefenin ve bilimin öncüsü olarak adlandırılır.

Bir insan bir insanı neden merak eder?

Merak, canlıları yeni şeyler öğrenmeye yönlendiren bir histir. Sadece insanlar değil, pek çok başka canlı türü de meraklıdır. Doğuştan gelen temel bir duygu olan bu his, bir güdü olarak sınıflandırılamaz. Çünkü merak sonucunda oluşan belirli bir davranış biçimi yoktur.

İnsan kim olduğunu neden merak eder?

Cevap: Ben kimim?” sorusunu düşünen her insan; aslında kendinin ne olduğunu, nasıl dünyaya geldiğini, dünyadaki rolünü, ölümden sonra ne olacağını ve benzeri soruları kendine yöneltmiş olur.

Merak insanlarda neyi sağlar?

Merak insana enerji ve keyif verir. Merak ve öğrenmek birbirinin sebep sonucudur. İnsan, zihnindeki sorulara, belirsizliklere ve çelişkilere son vermek için çaba gösterir; araştırır, keşfeder, öğrenir. Merak, insanı ilerletir.

Ussallık nedir felsefe?

Ussal kelimesinin sözlük anlamı ise akılcıdır. Felsefede usçuluk akımı, rasyonalizm ve akılcılık adıyla da bilinir. Bu felsefeye göre insan hakikate duyular ya da sezgiler ile değil, akılla ulaşabilir.

10 sınıf felsefe refleksif nedir?

10 sınıf felsefe refleksif nedir? Refleksif olma, bireyin sahip olduğu bilgileri sorgulaması yani kendi içine yönelmesidir. Birey zihninde var olan bilgileri düşünür, onları eleştirir ve o bilgileri değerlendirir. İşte bu aşamaların hepsine refleksif düşünce adı verilir.

Felsefede tutarlı olmak ne demek?

Tutarlılık, bir önermenin diğer önermelerle gerçeklik veya doğruluk açısından aynı niteliği taşıması durumudur. Bir önermenin doğru olarak değerlendirilebilmesi için tutarlı olması şarttır. Bir önermenin kendi kendiyle çelişki içinde olmaması olarak da tanımlanabilir.

Evrensel olmak ne demek?

Evrensel, evrensel olan ya da dünya çapında olan şey. Aynı zamanda birbirinden ayrı özellikler taşıyan şeylerin paylaştığı ortak özelliği dile getiren felsefi kavram.

Entelektüel cesaret ne demek?

Entelektüel cesaret? Fikirlerle, inançlarla, bakış açılarıyla yüzleşmektir.

Analitik düşünce ne demek?

Analitik düşünme becerisi, bir problemi ya da hedefte belirlenen bir konuyu tümdengelim yöntemi ile küçük parçalara ayırarak çözmek anlamına geliyor. Bu sayede karmaşık problemlere küçük parçalardan yola çıkarak pratik çözümler üretmek mümkün oluyor.

Analojik düşünme ne demek?

Astronomi, antropoloji, psikoloji gibi daha çok benzetmeler yoluyla sonuca gitmek zorunda kalınan bilgi dallarında kullanılan bir problem çözme/sonuca ulaşma yöntemidir.

Bilen özne ne demek?

Cevabımız ; Bilen özne (suje) ile nesne (obje, varolan) arasındaki ilişki (bilgi bağlantısı) sonucunda ortaya çıkan yargıyı dile getiren önermedir.

Temel argüman ne demek?

Argüman günlük dilde tek başına kanıt anlamında da kullanılmaktadır. Buna karşın felsefede temellendirilmiş ve kanıta dayandırılmış bilgi iddiasıdır. Felsefede argüman önermelerden müteşekkil temellendirme ve kanıta dayandırma işlemidir.

Philosophia ne anlama gelir?

Felsefe Yunanca Philo ve Sophia kelimelerinin bir birleşimi olarak “Bilgelik Sevgisi” şeklinde tanımlanmaktadır.

Sönme olgusu nedir?

Sönme: Bu olguya göre, koşullu uyaran bir kaç kere koşulsuzuyaranla birlikte sunulduğunda, koşullu cevap aşamalı olarak ortadan kalkmaktadır. Ör. Zil sesinden sonra ödül gelmemesi durumunda bir süre sonra köpek zil sesine tepki olarak salya salgılamayacaktır.

Çok fazla düşünmek neye yol açar?

Bunun da ötesinde fazla düşünmek, uykusuzluk, konsantrasyon güçlüğü ve enerji kaybı gibi çok çeşitli semptomlara neden olabilir ve bu da genellikle kişinin semptomlarıyla ilgili daha fazla endişe duymasına yol açarak kısır bir aşırı düşünme döngüsü yaratır.

Allahı düşünmeye ne denir?

Tefekkür ve tefekkür etmek kelimelerinin anlamı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Tefekkür kelimesi, Allah’ın yaratış şeklini, kainatı ve yaşamı düşünmek anlamını içermektedir.

Çok fazla düşünmek neden olur?

Neden Fazla Düşünmeye Meyillisiniz? Aşırı düşünme; stres, kaygı veya depresyon belirtisi olabilir. Ayrıca başlı başına bir zihinsel bozukluk olmasa da yaygın anksiyete bozukluğu ile de ilişkili olabilmektedir. Yaygın anksiyete bozukluğu olanlar aşırı derecede endişelenme eğilimindedir.

Töz ne anlama gelir?

Töz ya da cevher, değişen yüklemlere desteklik eden değişmez gerçeklik; kendi kendisiyle, kendi kendisinde var olan anlamındaki felsefi kavram. Öznede değil, kendinde var olan.

Tümel olan ne demek?

Tümel, bütüne ait bulunan anlamına gelmektedir. “Genel” ve “evrensel” kavramlarının da anlamdaşı olmaktadır. Tümel; kişiye ait olanı söyleyen tekile ve birkaça ait bulunanı söyleyen tikel terimleri ile beraber felsefenin en önemli kavramlarından bir tanesini oluşturmaktadır.

Ön deyi ne demek?

olgular arasındaki ilişkilerden veya bu ilişkileri dile getiren genellemelerden yararlanarak henüz olmamış bir olguyu önceden kestirme. kestirim, önkestirim, tahmin, kehanet, öngörü.

Evrenin ana maddesi nedir?

Heraklitos’a göre, evrenin ana maddesi ateş. Evren ateşten meydana gelmiştir ve tekrar ateşe dönüşecektir. Bu varoluş ve yok oluş periyodik bir süreçtir. Değişim ve hareket süreklidir.

Dogmatik ne anlama gelir?

Dogmatizm, A priori ilkeler, çeşitli öğretiler ve asla değişmeyeceği kabul edilen mutlak değerleri kabul eden, bu bilgilerin mutlak hakikat olduğunu, inceleme, tartışma yahut araştırmaya ihtiyacın olmadığını savunan anlayışa verilen isimdir. Bu tür savlara, öğretilere ve inançlara ise dogma veya nas denir.

Doğruluk Nedir bu soruyu kendi aklınıza?

Doğruluk nedir? Bu soruyu kendi aklınıza dayanarak; “yanlış olmayan” şeklinde cevaplayabilirsiniz. Peki yanlış nedir? diye sorulsa: aynı akıl, “Yanlış, gerçeklikle uyuşmayandır.” şeklinde felsefi bir cevap verebilir.

Felsefeye göre iyi insan nedir?

Karl Marx’a göre iyi, hem çok sade hem de açıktır: İnsanlar sağlıklı beslenmeli, temiz suya ulaşmalı, şairane konaklamalı, tiyatroya gitmeli, kitap okumalı, seyahat etmeli, aşık olmalı, sevmeli, çitleri, duvarları ve alanları yıkmalı, dayanışmalı, yeni olana doğru açılmalı ve kendini gerçekleştirmelidir.

Filozoflara göre insan nedir?

PLATON: İnsan, toplumsal hayvandır. ARİSTO: İnsan, düşünen hayvandır. SEPTİKLER: İnsan, şüpheci hayvandır. STOİKLER: İnsan, her şeye alışan hayvandır.

Platon neden önemli?

Platon M.Ö 427 yılında doğmuş M.Ö 347 yılında ölmüştür.Çok önemli bir Antik Yunan filozofudur. Ayrıca batı dünyasındaki ilk yüksek öğretim kurumu olan Atina Akademisinin kurucusuydu da. Bu akademi aynı zamandan günümüzdeki modern üniversite oluşumunun başlangıcı olarakta kabul edilir.

Maybe you are interested in:

peygamberimiz in yaptığı dualar?

Related searches

  1. Refleksif olma Ne Demek
  2. Refleksif düşünce Ne Demek
  3. Refleksif ne Demek felsefe
  4. Kümülatif ne Demek
  5. Yığılımlı olma ne demek
  6. Refleksif olma felsefe
  7. Kümülatif olma
  8. Rasyonel olma Ne Demek

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button