Sağlık Yönetimi Doktora Programı

TÜRKİYE’DE büyük ihtiyaç duyulan sağlık yöneticisi yetiştirmek üzere sayıları hızla artan sağlık yönetimi bölümlerine akademisyen yetiştirmek, Sağlık Bakanlığının da ihtiyaç duyduğu tüm sağlık sektöründe sağlık ekonomisi, sağlık politikası gibi konularda analizler yapabilecek, bilimsel araştırmalarla yönetime destek verecek uzmanlar yetiştirmektir.

SAY611 Sağlık Kurumlarında Mali Analiz (3+0)

 • Mali Amaçlar
 • Mali Yönetimin Diğer Disiplinlerle İlişkisi
 • Mali Organizasyon Çeşitleri
 • Hastane İşletmelerinde Mali Yönetim Tanımı
 • Amacı ve Önemi
 • Hastane İşletmelerinde Karşılaşılan Mali Yönetim Sorunları
 • Mali Analiz Teknikleri
 • Hastane İşletmeleri Açısından Mali Analizin Önemi
 • Döner Sermaye Açısından Mali Yönetim ve Ayniyat Değerleme Açısından Mali Yönetim

SAY612 Sağlık Politikası Analizi (3+0)

 • Karşılaştırmalı Olarak Türkiye ve Diğer Ülkelerin Sağlık Politikaları
 • Sağlık Politikası Tarihçesi
 • Öngörülen Politikalar

YON613 İleri İstatistik Yöntemleri (3+0)

 • Bilimsel Kavram Ve Yaklaşımlar
 • Ölçüm Yöntemleri
 • Hipotez Testleri
 • Veri Toplama Yöntemleri
 • Araştırma Stratejileri
 • İstatistiksel Yöntemler ve Veri Analizi Yazılımları (SPSS, E-Views Vb.)
 • Regresyon Ve Çoklu Regresyon
 • Dönem Projesi

SAY614 İleri Sağlık Ekonomisi (3+0)

 • Maliyet Yarar Analizleri
 • DALY Ve İlgili Kavramlar Ve Teorik Temelleri
 • Sağlık Bakım Piyasasının Temel Özellikleri
 • Arz-Talep Ve Verimlilik
 • Sağlıkta Finansman Modelleri Ve Sigortacılık
 • Sağlık Kuruluşlarında Verimlilik Ve Hakkaniyet

SAY621 Sağlık Durum Analizi (3+0)

 • Sağlık İşletmelerinde Kaynak Kavramının Tanımı
 • Kaynakların Önemi, Seçimi, Verimli ve Etkili Kullanımı
 • Hedef Belirleme, İhtiyaçların Belirlenmesi
 • Kaynakların Dağılımı ve Planlaması
 • Kaynak Kullanıcıların Belirlenmesi ve Eğitimi
 • Kaynak Kullanımında Kontrol ve Değerlendirme Süreci
 • Planlama Süreci
 • Sağlık Sektöründe Talep Kaynakları
 • Sağlık Kurumlarında Kapasite Ölçümü
 • İşgücü Planlama
 • Envanter Yönetimi ve Envanter Satın Alma Süreci

FIN 601 Finans Teorisi ve Uygulamaları (3+0)

 • Temel Finans Kaynakları
 • Yatırım Kararı Analizi
 • Risk ve Getiri
 • Sermaye Bütçelemesi Ve Risk
 • Sermaye Piyasası Araçlarının
 • Kar Marjı Politikaları
 • Borç Finansmanı
 • Sermaye Yapısı
 • Vekalet Teorisi
 • Finansal Performans Analizi
 • Birleşme Ve Devralmalar
 • Uluslararası Finans
 • Şirketlerin Finansal Kararlara Etkileri

SAY627 Sağlık Kuruluşlarının Finansal Yönetimi (3+0)

 • Finansman Kavramının Tanımı
 • Finansal Örgütler
 • Hastanelerde Finansal Organizasyon Yapısı
 • İşletme Sermayesi Yönetimi
 • Nakitler
 • Alacaklar ve Stokların Yönetimi
 • Duran Varlık Yatırımlarının Yönetimi
 • Kısa Ve Uzun Vadeli Yabancı Kaynakların Yönetimi
 • Öz Kaynakların Yönetimi
 • Hastanelerde Sermaye Maliyeti (Hacettepe Üniversitesi)

PAZ 611 Pazarlama Teorisi ve Uygulamaları (3+0)

 • Pazarlama Faaliyetlerini Etkileyen Faaliyetler
 • Pazar Araştırma Yöntemleri
 • Tüketici Davranış Biçimleri
 • Segmentasyon
 • Hedefleme ve Konumlandırma
 • Ürün, Fiyat, Dağıtım ve Tutundurma
 • Pazarlama Karması

PAZ612 İleri Pazarlama Araştırması (3+0)

 • Pazarlama Araştırmasının Rolü Ve Önemi
 • Problemi Bulma
 • Araştırma Planı
 • Veri Toplama Yöntemleri
 • Veri Toplama
 • Dönem Projesi

MRK 613 Müşteri İlişkileri Yönetimi (3+0)

 • Pazarlamada Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Ve Müşteri Hizmetleri
 • Satış Gücü Otomasyonu
 • E-Ticarette Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Analitik Müşteri İlişkileri Yönetimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Programının Planlanması
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Araçlarının Seçimi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Projesinin Yönetilmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetiminin Geleceği

PAZ614 Pazarlamada Güncel Konular (3+0)

 • Makropazarlama
 • Veri Tabanlı Pazarlama
 • Pazarlama Karması Yönetimi Ve Stratejileri
 • Hizmet Pazarlama
 • Tüketici Davranışı
 • Uluslararası Pazarlama
 • Rekabet Stratejileri
 • Güncel Pazarlama Sorunları ve Makaleleri Tartışma Analizi

YON621 Örgüt Kültürü ve Liderlik (3+0)

 • Organizasyonlarda Kişi ve Grup Davranışlarını İnceleme
 • Verimliliğini Artırmak İçin Beceri Tanıma ve Geliştirme
 • Kurum Kültürü
 • Motivasyon
 • İş Tatmini
 • Siyasi Yapısı
 • Çatışmalar
 • Liderlik Davranışları ve Teorileri
 • Liderlik Süreçleri
 • Kişilerarası İletişim
 • Gerekli Beceri ve Yönetimi Algılamaları Gelişimi
 • İş Verimliliği İyileştirme

YON622 Örgütsel Davranış (3+0)

 • Örgütsel Davranış Teorisi
 • Değişim Yönetimi
 • Örgütsel Modelleme
 • Kuruluş Amaçları ve Faaliyetleri
 • Örgüt Kültürü
 • Organizasyonlarda Güç ve Politika Kullanımı
 • Kurumsal Yönetim Ve Kontrol

YON623 İnsan Kaynakları Yönetimi (3+0)

 • İstihdam ve İş Güvenliği
 • Ödül Sistemi ve Yönetimi
 • Performans Değerlendirme
 • İş Tatmini
 • Kariyer Yönetimi
 • Çevre Psikolojisi
 • Motivasyon
 • Yönetim Tarzı
 • Motivasyonel Yönetim

YON624 Organizasyonlarda Güncel Konular (3+0)

 • Örgütsel Davranış
 • Örgütsel İlişkilerin Dinamik Yapısı
 • Motivasyon
 • Liderlik
 • Grup Dinamikleri
 • Kişisel Ve Örgütsel Çatışmalar
 • Güncel Konular ve Makale Tartışmaları

SAY628 Sağlıkta Performans Yönetimi (3+0)

Sağlık İşletmelerinde Kullanılan Performans Ölçüm Teknikleri, Bu Tekniklerin Sağlık İşletmesi Personeli Ve Sağlık İşletmesinin Üretimine Olan Etkisi Bu Ders Kapsamında Ele Alınmaktadır (Başkent Üniversitesi)

SAY622 Halk Sağlığı (3+0)

 • Halk Sağlığının Temel Kavram ve Yaklaşımları
 • Önemli Sağlık Sorunlarının Değerlendirilmesi
 • Temel Sağlık Hizmetleri
 • Sağlık Göstergeleri, Demografi
 • Epidemiyoloji (Türkiye’de Çocuk Sağlığı, Yaşlı Sağlığı, Kronik Hastalıklar, Ruh Sağlığı, Cinsel Yolla Bulaşan Hastalıklar, Bulaşıcı Hastalıklar,..)
 • Çevre Sağlığı
 • Beslenme
 • Sağlığı Geliştirme

SAY623 İleri Epidemiyoloji (3+0)

 • Epidemiyoloji Kullanma Alanları
 • Hastalıkların Oluşumuna Epidemiolojik Yaklaşım
 • Sağlık Ve Hastalıkla İlgili Olayların Betimlenmesi
 • Epidemiyoloji’de Araştırma Tipleri ve Özellikleri
 • Epidemiyoloji’de Kullanılan Ölçütler
 • Medikal Epidemiyoloji
 • Hastanede Epidemiyolojik Ölçütler
 • Analizler

SAY624 İleri Biyoistatistik (3+0)

 • Medikal Araştırmalar
 • Medikal Araştırmalarda Temel Tasarımlar
 • Bilgilerin Özetlenmesi
 • İstatistiksel Sonuç Çıkarsama
 • Çoklu Regresyon Analizleri
 • Faktöryel Analiz

SAY625 Sağlık Yönetiminde Etik (3+0)

 • Etik ve Hukuk Kavramları
 • Sağlık Yönetiminde Etik Değer Kavramı
 • Etik Değerlerin Dayandığı Temel İlkeler
 • Sağlık Meslek Odaları
 • Sağlık Bilimleri Tarihi
 • Sağlık Yönetiminde Uygulama Örnekleri

SAY626 Sağlık Planlaması (3+0)

 • Planlama, Durum Analizi Kavramları
 • Planlamada Ekip Oluşturma
 • Durum Analizi Yöntemleri
 • Öncelikleri Saptama
 • Arz ve Talep Durumu
 • Kaynakların Değerlendirilmesi
 • Sağlık Ölçütleri
 • Risk Faktörleri
 • Bütçe Oluşturma
 • Politika Oluşturma

Leave a Comment