Tefsir nedir

Tefsir in tanımı nedir?

Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eden terim; Kur’an âyetlerini yorumlama ilmi ve bu alandaki eserlerin ortak adı. Sözlükte “açıklamak, beyan etmek” anlamındaki fesr kökünden türeyen tefsîr “açıklamak, ortaya çıkarmak, kelime veya sözdeki kapalılığı gidermek” demek… Literatür.

Tefsir ne demek tarih?

Tefsir: Açıklayan, kapalılığı gideren, haber veren, fısıltı yapan anlamındadır. Kur’an ayetlerinin yazıldığı döneme ait Arapça dilbilgisi (belağat, bedii, beyan), varsa ilgili hadis rivayetleri ve kontekst (konu, bağlam, İslami literatürde esbab-ı nüzul) özelliklerini kullanarak açıklamaya çalışan bilim dalıdır.

Tefsir okumak ne demek?

TDK’ya göre tefsir etmek yorumlamak anlamına gelmektedir. Kuran-ı Kerim’in iyi bir şekilde anlaşılması için tefsir edilmesi gerekmektedir. Ayetlerin açıklanması için tefsir edilmekte ve tefsir işlemi eksiksiz bir şekilde yapılmalıdır.

Tefsir ilminin konusu nedir?

Tefsir ilminin amacı, Kur’an lafız ve ibarelerindeki murad-ı ilâhîyi en nesnel şekilde keşif ve beyan etmektir.

En iyi tefsir kitapları hangileri?

 1. Mevdudi – Tefhimu’l-Kuran.
 2. Elmalılı Hamdi Yazır – Hak Dini Kuran Dili.
 3. Bayraktar Bayraklı – Yeni Bir Anlayışın Işığında Kuran Tefsiri.
 4. Mehmet Okuyan – Kısa Surelerin Tefsiri.
 5. İsmail Hakkı Brsevi – Ruh’ul Beyan Tefsiri.
 6. M. Sait Şimşek – Hayat Kaynağı Kuran Tefsiri.
 7. Said Nursi – Risale-i Nur.

Kaç tane tefsir çeşidi vardır?

Tefsir ilmi, genel olarak rivâyet ve dirâyet tefsirleri olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Bunlarla birlikte zamanla daha çok dirâyet tefsirinin alt kolları olan mezhebî, işârî, fıkhî, içtimâî ve ilmî tefsir gibi ekoller ortaya çıkmıştır.

Tefsir diğer adı nedir?

Kur’ân-ı Kerîm âyetlerini açıklamayı ve yorumlamayı ifade eden terim; Kur’an âyetlerini yorumlama ilmi ve bu alandaki eserlerin ortak adıdır. Kur’ân-ı Kerîm’in yorumu hakkında tefsir dışında “te’vil, tebyin, beyan, tâlim, tafsil, tasrif, i’rab, şerh, tavzih” gibi kelimeler de kullanılmaktadır.

Tefsir niçin yapılır?

İmam-ı Rabbânî Hazretleri Mektubat’ında, “Hakaik-i imaniyeden bir meselenin inkişafını, binlerce ezvâk, mevâcid ve kerâmâta tercih ederim” diyerek, iman hakikatlerinin anlaşılmasının önemini ifade etmiştir. İşte tefsir, bu hakikatlerin ortaya çıkması, inkişaf etmesi, anlatılması ve anlaşılması için yapılır.

Tefsir nedir kaça ayrılır?

Mukayyed dirâyet tefsîri de kendi arasında birtakım kısımlara ayrılır: 1) Tasavvufî / Sûfî tefsîr, 2) Felsefî tefsîr, 3) Fıkhî tefsîr, 4) Fennî tefsîr, 5) Edebî-İçtimaî tefsîr, 6) Lügavî tefsîr, 7) Tarihî tefsîr, 8) Fırka tefsîrleri, 9) İlhâdî tefsîr.

Herkes tefsir okuyabilir mi?

Herkes istediği gibi Kur’an-ı Kerim’in tefsirini yapamaz. Tefsir yapabilmek için bazı şartlar vardır. Bunlar genel olarak şöyle sıralanabilir: Tefsir yapabilmek için nakl (yani selefin açıklamaları) ve sema (yani ehil olanların dersini dinlemek) zarurî olan iki ön şarttır.

Kuran meali mi tefsir mi?

Dilimize Arapçadan geçmiş olan meal kelimesi, bir metnin ya da olgunun anlamı demektir. Fesr kökünden türetilmiş olan tefsir sözcüğü ise bir şeyi açıklığa kavuşturmak, detaylı bir şekilde açıklamak ve yorumlamak anlamına gelir. Dinimizde her iki kelime de sözlük değil terim anlamında kullanılır.

Tefsir gerekli mi?

tefsir, uydurma kaynaklardan uydurma delilsiz rivayetler baz alınarak kuran ayetleri üzerinde yorum yapılmış kaynaklara denir. kuran’a göre kuran’ın tefsire ihtiyacı yoktur. kuran kendisinin en güzel yorumu getirdiğini söyler.

Tefsir kim yazdı?

Celâleddin el-Mahallî’nin (ö. 864/1459) yarım bırakıp Celâleddin es-Süyûtî’nin (ö. 911/1505) tamamladığı Kur’ân-ı Kerîm tefsiri.

Tefsir kitabı kaç sayfa?

Hak Dini Kur’an Dili Elmalılı Tefsiri 10 Cilt (Ciltli) – Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Basım DiliArapça
Cilt DurumuCiltli
Sayfa Sayısı5720
Yayın Tarihi2013
YazarElmalılı Muhammed Hamdi Yazır

Tefsir ilmi neyi inceler?

Peygamberin Kur’an’ı açıklayıcı söz ve davranışlarını inceleyen ilim dalı ‘dir. Tefsir ilmi, Kur’an’da oldukça fazla yer tutan kıssalarda verilen bazı tarihi bilgilerin doğru anlaşılmasını sağlamak için nden faydalanır. Bir ayetin asıl anlamına ulaşmak için muhtemel anlamlarından birini tercih edip yorumlamaya denir.

Tefsir okurken abdestli olmak gerekir mi?

Tefsir kitapları, içindeki âyetlere el sürmeden alınıp okunabilir. Ayrıca Risâle-i Nurlar da birer Kur’ân tefsiri olduklarından onlar da abdestsiz olarak okunabilir; ancak bu hâlde iken içindeki âyetlere dokunulmaması gerekir. Fakat efdal olanı, mümkün olduğu kadar abdestli halde iken okumaktır.

Ilk tefsir yazarı kimdir?

Bu dönemde yazılan tefsirlerde, rivayetle beraber dirayet tefsiri de kendini göstermiştir. Eldeki bilgilere göre, Kur’an’ın baştan sona kadar tefsir edilerek yazılan ilk tefsir kitabı, Mukâtil b. Süleyman’ın bu dönemde yazılmış olan “Tefsîru Mukâtil b. Süleyman” adlı eseridir.

Meşhur tefsirciler kimdir?

İmam-ı Azam, İmam-ı Şafii, İmam-ı Malik ve Ahmed bin Hanbel, İmam-ı Gazali, Süyuti, Necmeddin Ömer-i Nesefi, Fahreddin er-Râzî, Kadı Beydavi, Seyyid Şerif Cürcani, İbn Kesir.

Kuranı kim tefsir etti?

Kur’an’ın ilk müfessiri Hz. Peygamber (asm)’dir ve tefsiri ondan ashabı almış, ashap da bu bilgileri tâbiîne aktarmıştır. Muteber hadis kaynakları Resûlullah’a, ashaba ve tâbiînin önde gelenlerine ait Kur’an tefsirlerini bir araya getirmiştir.

Ünlü tefsir alimleri kimlerdir?

10. yüzyıl

 1. Ebu Yahya er-Razî
 2. İbrahim bin Ma’kıl Nesefi.
 3. Cüneyd-i Bağdâdî (822 – 911)
 4. Ebu Cafer Taberî (838 – 923) — Câmi’u’l-beyân.
 5. Zeccâc (844 – 923)
 6. İbnü’l Münzir en-Nisaburî (855 – 930) — et-Tefsîr.
 7. İbn Kuteybe.
 8. Muhammed bin Münzir Nişaburi.

Kuran tefsir edenler kimlerdir?

Meşhur Müfessirler ve Tefsirlerinin Özellikleri

 1. Abdullah b. Abbas ve Tefsirdeki Yeri. Hz. …
 2. Taberî ve Tefsiri (225-310) Muhammed b. …
 3. 3. Zemahşeri ve Tefsiri (467-538) Carullah Mahmud b. …
 4. Fahreddin Razi ve Tefsiri (543-606) Ebu Abdillâh (Ebü’l-Fazl) Fahrüddîn Muhammed b. …
 5. Kurtûbî ve Tefsiri (… -671)

En eski tefsir hangisi?

İlk tedvin edilen fıkhî tefsir, bugünkü bilgilerimize göre, Mukâtil b. Süleyman’ın Tefsîrü’l-Hamsi Mie Âye Mine’l-Kur’ân’ıdır. Bu eserin ve müellifinin ayrıntılı olarak incelenmesinin, erken dönem tefsir faaliyetlerini ve fıkhî tefsirlerin gelişme sürecini anlamaya katkı sağlayacağı aşikârdır.

Tefsir yöntemleri nelerdir?

Müfessirler tefsir yaparken iki yöntem kullanmışlardır.

 1. Rivayet tefsiri.
 2. Dirayet tefsiri.

Tefsir konusunda en çok tanınmış sahabe kimdir?

Abdullah bin Abbas (Arapça: عبدالله بن عباس, 619, Mekke – 687, Taif), Tefsir ve fıkıh alanlarında otorite kabul edilen ve çok sayıda hadis rivayet eden İslam peygamberi Muhammed’in amcasının oğlu olan sahabe.

Tefsir şirk midir?

kuran’da "tefsir ve tevil aslında tağut ve şirk demektir" şeklinde bir ayet yoktur. gibi bir ifade de, mantıksal çıkarım ve akıl yürütme içermekte ve dolayısıyla kendi ile çelişme içermektedir.

Maybe you are interested in:

antidepresan nedir

Related searches

 1. işârî tefsir nedir
 2. kuran tefsiri
 3. akaid nedir
 4. tefsir meal farkı
 5. tefsir kitapları
 6. diyanet tefsir
 7. müfessir nedir
 8. dirayet tefsiri nedir

Leave a Comment